Статут Друк
Витяг з основних положень статуту Непідприємницького товариства “Відкритий пенсійний фонд “Династія”
 

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду

1.1. Повне найменування Фонду:

 • українською мовою:                             Непідприємницьке товариство «Відкритий пенсійний фонд «Династія»;
 • російською мовою:                               Непредпринимательское общество «Открытый пенсионный фонд «Династия»;
 • англійською мовою:                             Non-profit company «Open pension fund «Dynasty».

1.2. Скорочене найменування Фонду:

 • українською мовою:                        НТ ВПФ «Династія»;
 • російською мовою:                          НО ОПФ «Династия»;
 • англійською мовою:                        NPCOPF « Dynasty».

1.3. Місцезнаходження Фонду (Ради Фонду):        

       Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21.

1.4. Вид Фонду: відкритий.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування

12.1 Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, цього Статуту та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.

12.3. Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.

12.4. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються Засновником (зборами Засновників) Фонду. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Нацкомфінпослуг.

12.5. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни до зареєстрованих пенсійних схем чи анулювати зареєстровані пенсійні схеми у разі:

 • відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
 • отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

Права та обов’язки фонду і порядок їх реалізації

9.1.1.      Фонд має право:

 • Реорганізовуватися шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим фондом;
 • Бути ліквідованим;
 • Використовувати кілька пенсійних схем;
 • Запроваджувати нові пенсійні схеми;
 • Вносити зміни до діючих пенсійних схем;
 • Скасовувати діючі пенсійні схеми;
 • За бажанням учасників Фонду укладати відповідно до законодавства договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника за рахунок частини пенсійних внесків таких учасників;
 • Надати можливість страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду як складової частини пенсійного контракту;
 • Користуватися послугами кількох осіб, що проводять діяльність з управління активами;
 • Користуватися послугами фінансових установ, які надають послуги відповідно до законодавства
 • Рекламувати свою діяльність;
 • Інше відповідно до чинного законодавства України.

9.1.2.      Фонд зобов‘язаний:

 • Здійснювати свою діяльність відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;
 • Для забезпечення своєї діяльності користуватися послугами осіб, визначених Законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду;
 • Мати інвестиційну декларацію, розроблену та зареєстровану відповідно до законодавства, та застосовувати її у своїй діяльності;
 • Укладати пенсійний контракт з будь-якою особою, яка має намір стати вкладником Фонду, якщо така особа відповідає вимогам Закону та Статуту, для здійснення недержавного пенсійного забезпечення особи (осіб), яка відповідає (які відповідають) вимогам Закону та Статуту;
 • Здійснювати пенсійні виплати учасникам Фонду;
 • Виконувати інші зобов‘язання перед учасниками Фонду;
 • Формувати пенсійні активи за рахунок пенсійних внесків та за рахунок прибутку (збитку) від інвестування пенсійних коштів відповідно до законодавства;
 • Отримати письмову згоду на внесення змін до пенсійної схеми від всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється;
 • За заявою учасника Фонду перераховувати відповідній страховій організації пенсійні кошти, що належать учаснику Фонду, для виплати довічної пенсії;
 • Оплачувати витрати, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до Закону;
 • Звітувати про свою діяльність відповідно до законодавства;
 • Укласти договір з аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторських перевірок діяльності Фонду;
 • Оприлюднювати інформацію про свою діяльність;
 • Виконувати інші вимоги, передбачені законодавством.

9.1.3.      Порядок реалізації прав та обов‘язків Фонду.

 • Фонд для забезпечення своєї діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, реалізації своїх прав та обов'язків користується послугами осіб, визначених законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду (надалі – надавачі послуг).
 • Адміністрування Фонду, в тому числі ведення бухгалтерського та податкового обліку Фонду, здійснює особа, яка має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів та відповідає іншим вимогам законодавства, на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду (надалі – адміністратор Фонду) укладеного з Радою Фонду.
 • Адміністрування Фонду повинно здійснюватися відповідно до законодавства, пенсійних схем та пенсійних контрактів, укладених з вкладниками Фонду, договору про адміністрування пенсійного фонду, інших документів, передбачених законодавством.
 • Послуги з управління активами Фонду надаються особою, яка має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами, на підставі договору про управління активами пенсійного фонду (надалі – Особа, що здійснює управління активами Фонду).
 • Управління активами повинно здійснюватися відповідно до законодавства, інвестиційної декларації Фонду, договору про управління активами пенсійного фонду, інших документів, передбачених законодавством.
 • Фонд у разі необхідності може користуватися послугами з управління активами кількох осіб, які мають право провадити діяльність з управління активами відповідно до законодавства.
 • Послуги з адміністрування та послуги з управління активами пенсійного фонду можуть надаватися Фонду однією юридичною особою, яка відповідає вимогам Закону.
 • Послуги зберігача Фонду надає банк, який має ліцензію на здійснення виду депозитарної діяльності, визначеного законодавством, та відповідає вимогам Закону, на підставі договору про обслуговування фонду зберігачем, укладеного з Радою Фонду (далі – Зберігач Фонду).
 • Обслуговування Фонду Зберігачем повинно здійснюватися відповідно до законодавства, інвестиційної декларації Фонду, договору про обслуговування фонду зберігачем, інших документів, передбачених законодавством.
 • Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду.
 • Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов’язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.
 • Фонд не може брати на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.
 • Фонд не має права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески на рахунок Фонду до формування складу Ради Фонду, затвердження нею інвестиційної декларації та укладення нею договорів про адміністрування пенсійного фонду, про управління активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
 • Фонд не має права змінювати вид та найменування, зазначені в Статуті, після включення до Державного реєстру фінансових установ.

Права та обов’язки вкладника фонду

9.3.1.      Вкладник Фонду має право:

 • бути одночасно вкладником інших недержавних пенсійних фондів;
 • припинити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом;
 • поновити сплату внесків на умовах, визначених Законом;
 • в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов, якщо такий вкладник Фонду є одночасно його учасником;
 • встановлювати відповідно до Закону розмір відрахувань (пенсійних внесків) до Фонду;
 • отримувати від Адміністратора Фонду підтвердження про одержання на рахунок Фонду пенсійних внесків, сплачених Вкладником Фонду;
 • вільно вибирати пенсійну схему, якщо інше не передбачене законодавством, а також право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців;
 • укласти кілька пенсійних контрактів;

9.3.2. Вкладник Фонду зобов’язаний:

 • виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
 • надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду

Права та обов’язки учасників фонду

9.4.1.      Учасник Фонду має право:

 • бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;
 • залишатися учасником Фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;
 • використовувати накопичені пенсійні кошти, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, на цілі, визначені Законом;
 • отримувати безоплатно:

-    один раз на рік інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;

-    довідку про суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання визначеного ним пенсійного віку – для подачі страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;

-    інформацію про рішення зборів засновників з питань порядку денного;

 • при отриманні пенсій на визначений строк з Фонду - отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:

-    суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року,

-    обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;

-    суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року;

 • у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за плату, встановлену адміністратором Фонду відповідно до нормативних актів Нацкомфінпослуг, інформацію про суму належних учаснику накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
 • протягом періоду виплати пенсії на визначений строк:

-    перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник Фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;

-    укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді.

9.4.2.      Учасник Фонду зобов’язаний:

 • надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду та повідомляти про зміни індивідуальних даних;
 • дотримуватися вимог законодавства, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення;
 • перевести за власний рахунок належні йому пенсійні кошти до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку у разі розірвання учасником пенсійного контракту, укладеного з ним особисто.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками

8.6.1 Рада провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством, зокрема:

 • розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та (або) вкладниками;

Умови набуття статусу учасника фонду

7.1.         Учасниками Фонду є будь-які фізичні особи, на користь яких сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до Фонду та які мають право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати з Фонду згідно із Законом

7.2.         Фізична особа набуває статусу учасника Фонду з моменту укладання вкладником пенсійного контракту на її користь або з моменту укладання цією особою договору про виплату пенсії. У разі переведення пенсійних коштів від інших фінансових установ відповідно до вимог Закону фізична особа набуває статусу учасника Фонду з моменту укладання іншого документа, на підставі якого здійснюється переведення належних такій особі пенсійних коштів.

7.3.         Особа, яка отримує пенсійні виплати із Фонду залишається учасником Фонду до моменту повного виконання зобов'язань Фонду щодо цієї особи (спадкоємців особи).

Порядок використання пенсійних активів фонду

13.9.1. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов'язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:

1) інвестування відповідно до вимог Закону з метою отримання доходу на користь учасників фонду;

2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом;

3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;

4) оплати послуг з адміністрування Фонду включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом;

5) виплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;

6) оплати послуг зберігача;

7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;

8) оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;

9) оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Нацкомфінпослуг.

Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.

13.9.2. Усі операції з пенсійними активами Фонду здійснюються через зберігача, де відкриваються поточні та інші рахунки Фонду. Пенсійні активи Фонду в формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, зберігаються у зберігача.

13.9.3. Зарахування та списання коштів та інших активів Фонду здійснюється зберігачем на підставі розпоряджень, що надаються компанією з управління активами або адміністратором відповідно до їх компетенції, а саме:

- виконання розпоряджень адміністратора щодо пенсійних виплат учасникам Фонду;

- виконання розпоряджень адміністратора щодо оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів;

- виконання розпоряджень компанії з управління активами згідно з інвестиційною декларацією Фонду.

13.9.4. Витратами, пов‘язаними з діяльністю Фонду є:

 • оплата послуг з адміністрування Фонду включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом;
 • виплата винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;
 • оплата послуг зберігача;
 • оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
 • оплата послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;
 • оплата інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Нацкомфінпослуг.

13.9.5. Граничні розміри витрат, визначених пунктом 13.9.4 цієї статті, встановлюються Нацкомфінпослуг спільно з НКЦПФР.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників

8.2.11.   Рішення Зборів засновників Фонду з питань порядку денного, доводяться до відома всіх учасників Фонду адміністратором шляхом (але не виключно) повідомлення в засобах масової інформації, розміщення на сайті, письмового повідомлення, надання можливості ознайомитися з рішенням за місцем знаходження адміністратора Фонду та вкладників-юридичних осіб та іншими засобами - у 10-денний термін після проведення зборів.

Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків

18.6.1. Адміністратор Фонду зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику Фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою Нацкомфінпослуг, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника Фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника Фонду встановлюється Нацкомфінпослуг.

18.6.3. Виписки можуть надаватися адміністратором особисто учаснику Фонду, надсилатися на адресу учасника Фонду, надаватися представнику учасника Фонду за наявності в нього відповідних повноважень, підтверджених документально.

18.6.4. Для отримання інформації з свого індивідуального пенсійного рахунку учасник Фонду повинен звернутися до адміністратора Фонду. Інформації з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику Фонду протягом п’яти робочих днів від дати прийняття запиту.

Порядок ліквідації та реорганізації фонду

21.1. Припинення Фонду може відбуватися лише в результаті ліквідації, приєднання до іншого пенсійного фонду або злиття двох або більше пенсійних фондів.

21.2. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення засновників Фонду (Уповноваженого органу засновника), або правонаступника засновника Фонду у випадках, передбачених Законом, або суду.

Ліквідація Фонду може здійснюватися в інших випадках, установлених законом.

21.3. Фонд повинен бути ліквідований у разі:

 • ліквідації без правонаступництва всіх засновників Фонду;
 • припинення участі у Фонді всіх його учасників;
 • в інших випадках, установлених законом.

21.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений законодавством термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, Адміністратора Фонду, особу, що здійснює управління активами Фонду, зберігача Фонду та державні органи, визначені законодавством.

21.5. Протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник повинен надіслати (надати) до ліквідаційної комісії письмову заяву, в якій зазначити фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти. Пенсійні кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів або на пенсійні депозитні рахунки, або до страхових організацій відповідно до договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг.

21.6. У разі якщо учасник Фонду в установлені строки не подав письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких учасників Фонду, на умовах та в порядку, встановлених Нацкомфінпослуг.

21.7. Порядок та процедура проведення ліквідації Фонду, а також порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії визначаються нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та чинним законодавством.

21.8. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.

21.9. Фонд може бути припинений шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим пенсійним фондом. Припинення Фонду в результаті приєднання до іншого пенсійного фонду відбувається на підставі рішення засновника (засновників) Фонду, погодженого засновником (засновниками) фонду, до якого приєднується. При приєднанні всі майнові права та зобов'язання Фонду, переходять до пенсійного фонду, до якого він приєднуються і який визначається його правонаступником (активи та пасиви Фонду, що приєднується, у повному обсязі передаються на баланс пенсійного фонду-правонаступника).

21.10. Державна реєстрація припинення Фонду як юридичної особи здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду

19.1. Фонд інформує громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення. Інформація оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг.

19.2. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Нацкомфінпослуг.

19.3. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону, не є конфіденційною і не є рекламою.

19.4. Крім випадків, установлених чинним законодавством, не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду.