АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Відкритий пенсійний фонд "Пенсійний капітал"

 

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду
Стаття 2.
2.1. Повне найменування Фонду:
2.1.1. українською мовою: Відкритий пенсійний фонд, «Пенсійний капітал»;
2.1.2. російською мовою: Открытый пенсионный фонд ,«Пенсионный капитал»;
2.1.3. англійською мовою: Open Pension Fund «Pension Capital».

2.2. Скорочене найменування Фонду:
2.2.1. українською мовою: НПФ, «Пенсійний капітал»;
2.2.2. російською мовою: НПФ, «Пенсионный капитал»;
2.2.3. англійською мовою: NPF, «Pension Capital»;

2.3. Тип Фонду: відкритий.
2.4. Місцезнаходження Ради Фонду: Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 5, корпус 3.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування
Стаття 5
5.4 У разі виникнення необхідності у внесенні змін до пенсійної схеми Фонду, рада пенсійного фонду (надалі - "Рада Фонду") ініціює проведення зборів засновників Фонду з внесенням до порядку денного питання погодження зборами засновників змін до пенсійної схеми. Після погодження заборами засновників змін до пенсійної схеми, Рада Фонду реєструє в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зміни до пенсійної схеми.
5.5 Зміни, що вносяться до пенсійних схем Фонду, не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників. Фонд має право вносити зміни чи анулювати існуючі пенсійні схеми уразі:
- відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
- отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації
Стаття 8
8.1.1. Фонд зобов'язаний здійснювати свою діяльність відповідно до чинного законодавства України на підставі цього Статуту.
8.1.2. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями Держави.
8.1.3. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених законодавством
8.1.4. Фонд має право укладати договір про управління та розміщення пенсійних активів з однією чи більше компаніями, що здійснюють управління пенсійними активами.
8.1.5. Фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.
8.1.6. Фонд не має права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески на рахунок Фонду до виконання засновниками Фонду вимог п.8.2.4 цього Статуту.

Права та обов'язки вкладника фонду
Стаття 8
8.3.1. Вкладник Фонду зобов'язаний виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, що викладені у пенсійній схемі та пенсійному контракті.
8.3.2. Вкладник Фонду, який не є учасником фонду, не має права в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, крім випадків, передбачених законодавством.

Права та обов'язки учасників фонду
Стаття 8
8.4.1. Учасник Фонду, на користь якого укладено пенсійний контракт, зобов'язаний виконувати умови, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням, передбачені цим Статутом та пенсійним контрактом.
8.4.2. Учасник Фонду, який є вкладником, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто та укласти пенсійний контракт з іншим відкритим пенсійним фондом. При цьому пенсійні активи учасника у встановленому законодавством порядку передаються до іншого обраного ним фонду за рахунок учасника та в розмірі вартості пенсійних активів, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, крім витрат на передачу пенсійних активів.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками
Стаття 10

10.9.1. Рада Фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до вимог законодавства, зокрема:

- розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та/або вкладниками;

Умови набуття статусу учасника фонду
Особа набуває статусу учасника з моменту підписання вкладником пенсійного контракту на користь такої особи.

Порядок використання пенсійних активів фонду
Стаття 12
12.1.Пенсійні активи Фонду складаються з:
- активів в грошових коштах;
- активів в цінних паперах;
- інших активів згідно із законодавством.
12.2. Пенсійні активи Фонду у цінних паперах складаються з цінних паперів, включення яких до активів Фонду не заборонено законодавством.
12.3. Напрямки та обмеження щодо інвестування активів Фонду визначаються інвестиційною декларацією Фонду в рамках чинного законодавства.
12.4. На пенсійні активи Фонду не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо вони сформовані за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать законодавству.
12.5. Розміщення пенсійних активів Фонду провадиться компаніями, що мають відповідну ліцензію, на основі укладених договорів з Радою Фонду, відповідно до інвестиційної декларації Фонду.
12.6. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов'язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
- інвестування відповідно до вимог законодавства з метою отримання доходу на користь учасників;
- виконання договорів виплати пенси на визначений строк, укладених з учасниками, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законодавством;
- оплати договорів страхування довічної пенси та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника, укладених із страховою організацією;
- оплати послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої законодавством;
- сплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду; оплати послуг зберігача;
- оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
- оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та
перереєстрацію прав власності на активи Фонду;
- оплати інших послуг, здійснення яких передбачено законодавством або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.
Статут Відкритого пенсійного фонду „Пенсійний капітал "
12.7. Купівля-продаж українських цінних паперів здійснюється з дотриманням вимог законодавства тільки на організаційно оформленому ринку цінних паперів України, фондовій біржі, або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників
9.14. Рішення зборів засновників з питань порядку денного доводяться до відома всіх учасників Фонду шляхом письмового повідомлення один раз на рік (або у разі необхідності), одночасно з наданням річного звіту Фонду.


Порядок надання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків
Стаття 14
14.8. На вимогу учасника Фонду адміністратор зобов'язаний надавати виписку з його індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз на рік - безоплатно.


Порядок ліквідації та реорганізації фонду
Стаття 15
15.1. Фонд повинен бути ліквідований у разі:
- ліквідації без правонаступництва всіх засновників Фонду;
- припинення участі у Фонді всіх його учасників.
15.2. Ліквідація Фонду здійснюється лише на підставі рішення засновників Фонду.
15.3. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
15.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду до початку процедури його ліквідації у встановлений законодавством термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України з обов'язковим повідомленням учасників про дату початку і закінчення періоду його ліквідації.
15.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкрита у зберігача спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.
15.6. Випрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів його засновників у порядку, визначеному зборами засновників.
15.7. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
15.8. Після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду кожен учасник повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою учасник повинен надсилати копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкрита пенсійного депозитного рахунку. Учасник повинен надіслати письмову заяву у строки, визначені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
15.9. У разі укладення пенсійного контракту з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку учасник зобов'язаний надати іншому фонду, страховій організації або банківській установі копію пенсійного контракту з Фондом. Після передачі Фондом іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки пенсійних коштів учасників, їх пенсійні контракти з Фондом вважаються анульованими.
5.10. У разі ліквідації Фонду пенсійні кошти учасників відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
5.11. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках на дату повного продажу активів Фонду. Після закінчення терміну подання заяв учасниками, всі фошові кошти із спеціального депозитного рахунку перераховуються на поточний рахунок Фонду, після чого спеціальний депозитний рахунок закривається.
15.12. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду.
15.13. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до заяви учасника, зазначеної в п. 15.8, лише після затвердження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України ліквідаційного балансу Фонду і повинна бути проведена у строки, встановлені законодавством.
15.14. У разі коли учасник не подав письмову заяву у встановлені строки, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
15.15. Разом з інформацією про вартість пенсійних активів учасника адміністратор передає новому пенсійному фонду, обраному учасником, звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника.
15.16. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та анулювання свідоцтва.
15.17. Скасування реєстрації Фонду здійснюється на підставі поданого до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками шляхом передачі всіх пенсійних коштів його учасників до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки або здійснення одноразової пенсійної виплати у випадках, передбачених законодавством.
15.18. У разі ліквідації Фонду порядок задоволення вимог (претензій) вкладників, учасників та кредиторів Фонду визначається на підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. На вимоги, претензії учасників не поширюється строк позовної давності, визначений законодавством.


Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду
Стаття 17
17.1. Фонд інформує громадськість про здійснювану ним діяльність з недержавного пенсійного забезпечення шляхом оприлюднення інформації.
17.2. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, періодичності її оприлюднення та порядку її опублікування у друкованих та електронних засобах масової інформації встановлюються законодавчими та іншими нормативними актами щодо недержавного пенсійного забезпечення.
17.3. Інформація, що оприлюднюється Фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів Фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду.
17.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, не є конфіденційною.
17.5. Крім випадків, установлених законодавством, не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника.

 

Останні новини

Результати діяльності НТ ВПФ "Династія" за липень 2022 року
11/08/2022

Результати діяльності НТ ВПФ "Династія" за липень 2022 року


Відкриття фондового ринку або що спричинило від’ємну дохідність НПФ «ФріФлайт»?
10/08/2022

Шановні учасники фонду «ФріФлайт», з початком війни в Україні Національною комісією з цінних паперів (НКЦПФР) було прийняте рішення призупинити операції на ринку цінних [ ... ]


Результати діяльності ВПФ "ОТП Пенсія" за червень 2022 року
18/07/2022

Результати діяльності ВПФ "ОТП Пенсія" за червень 2022 року