АЦПО

Статут Друк
Витяг з основних положень статуту
Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль»
 
 
 
 
 
Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду
3.1. Повне найменування пенсійного фонду:
3.1.1. Повне найменування пенсійного фонду українською мовою: Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль”.
3.1.2. Повне найменування пенсійного фонду російською мовою: Профессиональный негосударственный пенсионный фонд "Магистраль".
3.1.3. Повне найменування пенсійного фонду англійською мовою: Professional non-governmental pensionary fund Magistral.
3.2. Скорочене найменування пенсійного фонду:
3.2.1. Скорочене найменування пенсійного фонду українською мовою: ПНПФ "Магістраль"
3.2.2. Скорочене найменування пенсійного фонду російською мовою: ПНПФ "Магистраль"
3.2.3. Скорочене найменування пенсійного фонду англійською мовою: PNGPF Magistral.
3.2.4. Пенсійний фонд не має права змінювати найменування, зазначене у пунктах 3.1. та 3.2. цього Статуту, після реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
4.1. Місцезнаходженням (юридичною адресою) пенсійного фонду є місцезнаходження (юридична адреса) Ради пенсійного фонду: Україна, 03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 15а.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування
19.1. Пенсійний фонд має право на запровадження нових пенсійних схем, а також, у випадках, передбачених законодавством України, на внесення змін та доповнень до пенсійних схем або скасування пенсійних схем.
20.1. Зміни та доповнення до пенсійних схем здійснюються пенсійним фондом у разі:
1) відсутності пенсійних контрактів за пенсійною схемою, яка змінюється або анулюється.
2) отримання письмової згоди всіх вкладників на внесення змін до пенсійної схеми, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.


Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації
6.1. Права пенсійного фонду:
• пенсійний фонд має усі права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України та положень цього Статуту;
• пенсійний фонд має право на вільне обрання осіб, які забезпечуватимуть його діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту ;
• пенсійний фонд має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення;
6.2. Обов’язки пенсійного фонду:
• пенсійний фонд має усі обов’язки, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до законодавства України та положень цього Статуту;
• пенсійний фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення зобов’язаний дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених законодавством України та цим Cтатутом;
• пенсійний фонд зобов’язаний здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно на користь та в інтересах учасників пенсійного фонду відповідно до вимог законодавства України та цього Cтатуту;
• пенсійний фонд зобов’язаний виконувати, дотримуватись та керуватись вимогами законодавства України та цього Cтатуту щодо початку та провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.
6.3. Пенсійний фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення може мати і інші права та обов’язки, які визначені законодавством України та цим Статутом.
6.4. Реалізація прав та здійснення обов’язків пенсійного фонду як юридичної особи та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

Права та обов'язки вкладника фонду
32.1. Вкладник – юридична особа має право приймати рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року за погодженням із Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомивши про це учасників фонду, адміністратора, особу (осіб), що здійснює управління активами, та зберігача у строк протягом 7 (семи) календарних днів після прийняття такого рішення.
32.2. Вкладник – юридична особа має право приймати рішення про поновлення сплати пенсійних внесків за власні кошти на умовах, визначених законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.
32.3. Вкладник – фізична особа має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.
32.4. Вкладник – юридична особа має право на будь-яку дату вимагати та отримувати інформацію про результати виконання зобов’язань по пенсійному забезпеченню учасника фонду, на користь якого він сплачує пенсійні внески, за попередній рік. Вкладник може вимагати надання лише інформації, яка стосується зарахування здійснених ним пенсійних внесків на індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду. Така інформація надається за рахунок вкладника пенсійного фонду.
32.5. Інформація, відповідно до п. 32.4 надається протягом одного місяця з моменту реєстрації письмової вимоги вкладника у адміністратора пенсійного фонду.
32.6. Вкладник – юридична особа зобов’язаний забезпечувати вільний доступ своїх працівників до участі у пенсійному фонді.
32.7. Вкладник фонду зобов’язаний:
- виконувати вимоги та умови, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
- надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду;
- у випадку зміни відомостей про вкладника або ідентифікаційних даних учаcників фонду письмово повідомити пенсійний фонд протягом 15-ти календарних днів.
У разі реорганізації вкладника-юридичної особи обов’язки щодо сплати пенсійних внесків передаються його правонаступникові.
32.8. Вкладник має право на заміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на шість місяців.


Права та обов'язки учасників фонду
24.1. Учасник фонду має право:
? бути одночасно учасником або вкладником інших недержавних пенсійних фондів;
? самостійно сплачувати додаткові пенсійні внески на свою користь без обмежень, уклавши пенсійний контракт з адміністратором пенсійного фонду, і набути статус вкладника;
? розпоряджатися накопиченими пенсійними коштами в сумі розміру пенсійних внесків, сплачених на його користь, та розподіленого прибутку (збитку), які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку на умовах, визначених законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення;
? отримувати безоплатно:
a) один раз на рік інформацію про суму належних йому пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
б) довідку про суму пенсійних коштів, облікованих на його індивідуальному пенсійному рахунку, на день настання визначеного ним пенсійного віку – для подачі страховій організації (або іншому пенсійному фонду) і укладення договору страхування довічної пенсії (або договору про виплату пенсії на визначений строк).
в) при отриманні пенсій на визначений строк отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:
• суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
• загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати);
• суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.
? у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за власні кошти інформацію про суму належних учаснику фонду пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку.
24.2. Учасник пенсійного фонду, який є вкладником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.
24.3. Учасник пенсійного фонду – отримувач пенсії на визначений строк має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір про виплату пенсії на визначений строк та перевести свої пенсійні кошти до іншого пенсійного фонду або страхової організації.
24.4. Учасник пенсійного фонду зобов’язаний:
? дотримуватися вимог законодавства України, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення;
? дотримуватися вимог і виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь, і договору про виплату пенсії на визначений строк;
? надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду та своєчасно (протягом 15-ти календарних днів) повідомляти про зміни індивідуальних даних.
24.5. У разі розірвання в односторонньому порядку пенсійного контракту учасник-вкладник зобов’язаний:
а) укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок та копію нового пенсійного контракту, договору зі страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому він припиняє разом із заявою про переведення належних йому коштів;
б) перевести за власний рахунок належні йому пенсійні кошти, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, до іншої фінансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення, у разі розірвання за власною ініціативою пенсійного контракту.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками
16.1. Рада пенсійного фонду:
1) розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками або вкладниками.

Умови набуття статусу учасника фонду
23.1. Участь у пенсійному фонді здійснюється на підставі пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк, які укладено з адміністратором пенсійного фонду.

Порядок використання пенсійних активів фонду
40.1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, використовуються виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов’язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
1) інвестування відповідно до вимог цього Закону з метою отримання доходу на користь учасників фонду;
2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених цим Законом;
3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;
4) оплати послуг професійного адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої цим Законом;
5) сплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду;
6) оплати послуг зберігача;
7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду;
8) оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;
9) оплати інших послуг, здійснення яких передбачено цим Законом або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

Всі надходження на поточні рахунки пенсійного фонду мають бути використані за цільовим призначенням протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників
13.1. Інформація про рішення уповноваженого органу засновника з питань порядку денного доводиться до відома всіх учасників та вкладників пенсійного фонду шляхом публікації в офіційному виданні, обраному Радою пенсійного фонду з переліку видань, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, або іншим способом, передбаченим законодавством України, протягом 15 календарних днів від дати прийняття рішень.


Порядок надання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків
75.1. На початку кожного фінансового року, до 30 квітня, адміністратор пенсійного фонду безоплатно надає учасника фонду виписку про стан його індивідуального пенсійного рахунку.
75.2. У разі смерті учасника фонду особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, безоплатно надається інформація про стан індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду на день смерті учасника фонду. Порядок підтвердження адміністратором статуту спадкоємця учасника фонду визначається внутрішнім положенням про здійснення адміністрування пенсійних фондів.
75.3. На письмовий запит учасника фонду або його спадкоємців адміністратор пенсійного фонду, на будь-яку дату, надає додаткову інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку за плату, яка не перевищує максимального розміру, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Додаткова інформація надається протягом 5 робочих днів після отримання запиту.
75.4. Для учасників фонду, які отримають пенсійні виплати з пенсійного фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишок на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати).
75.5. На письмову вимогу отримувача пенсії на визначений строк адміністратор пенсійного фонду на будь-яку дату надає зазначену в п. 75.4 цього Статуту інформацію за рахунок пенсійних коштів отримувача пенсії на визначений строк, крім випадків, коли ця інформація необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом.
75.6. Адміністратор пенсійного фонду за власний рахунок зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані учасникам фонду внаслідок надання недостовірної інформації.

Порядок ліквідації та реорганізації фонду
80.1. Реорганізація пенсійного фонду (злиття або приєднання) здійснюється відповідно до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, що розробляється Радами пенсійних фондів, які беруть участь у реорганізації.
Договір повинен обов’язково містити права, які надаватимуться пенсійним фондам-правонаступником вкладникам та учасникам, в тому числі отримувачам пенсії на визначений строк, спадкоємцям учасників пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації
80.2. За поданням Ради фонду уповноважений орган засновника вирішує питання про реорганізацію (злиття або приєднання), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів.
80.3 У разі прийняття рішення про реорганізацію пенсійного фонду його засновниками:
1) Рада фонду погоджує з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України умови та порядок реорганізації;
2) Рада пенсійного фонду до початку процедури реорганізації пенсійного фонду в строк, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.
Повідомлення обов’язково містить повні найменування пенсійних фондів, що беруть участь у реорганізації, пояснення до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, форму реорганізації, дату початку та передбачувану дату завершення.
80.4. Процедура реорганізації пенсійного фонду здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.
85.1. У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду його засновником:
1) Рада пенсійного фонду до початку процедури ліквідації пенсійного фонду у термін, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. Повідомлення обов’язково містить дату початку і закінчення періоду ліквідації пенсійного фонду;
2) Рада фонду погоджує з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про ліквідацію пенсійного фонду;
3) утворюється ліквідаційна комісія.
85.2. Утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації пенсійного фонду здійснюється відповідно із порядком, визначеним Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
85.3. Діяльність ліквідаційної комісії пенсійного фонду провадиться за рахунок грошових коштів його засновника у порядку, визначеному зборами засновників фонду

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду
74.1. Пенсійний фонд періодично інформує громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення шляхом оприлюднення інформації.
74.2. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
74.3. Рада пенсійного фонду затверджує зміст, види і форми інформації, що підлягає оприлюдненню, та строки її опублікування.
74.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню, не є конфіденційною і обов’язково містить дані про зміни чистої вартості активів пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків фонду.
74.5. Не підлягає розголошенню та оприлюдненню конфіденційна інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду.
74.6. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, в друкованих та електронних засобах масової інформації.
Друковане та електронне видання для оприлюднення інформації пенсійного фонду обирає адміністратор пенсійного фонду з переліку видань, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, та на початку кожного року, до 30 квітня, повідомляє про ці видання учасників та вкладників пенсійного фонду.
74.7. Адміністратор фонду погоджує своє рішення з Радою пенсійного фонду.
74.8. Найважливіші повідомлення пенсійного фонду адміністратор публікує в наступні строки:
1) оголошення про зміни та доповнення статуту пенсійного фонду протягом 15 календарних днів з моменту набрання ними чинності;
2) інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню протягом 30 календарних днів після її затвердження Радою фонду;
3) оголошення про зміни до інвестиційної декларації пенсійного фонду протягом 15 календарних днів з моменту набрання ними чинності.