АЦПО

Статут Друк
Непідприємницьке товариство
"Відкритий недержавний пенсійний фонд
"АРТА"Витяг з основних положень статуту

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду

Стаття 2, пункт 2.1.
Повне найменування Фонду:
2.1.1. українською мовою: Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "АРТА";
2.1.2. російською мовою: Непредпринимательское общество "Открытый негосударственный пенсионный фонд "АРТА";
2.1.3. англійською мовою: Non-profit Company “Public Non-State Pension Fund "ARTA".
Стаття 2, пункт 2.3.
Місцезнаходження Ради Фонду: Україна 01001, м. Київ, провулок Музейний 4.
Стаття 1, пункт 1.3.
Вид Фонду: відкритий

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування
Стаття 10 , пункт 10.5.
Фонд за рішенням уповноваженого органу засновника Фонду має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:
10.5.1. відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються; 
10.5.2. отримання письмової згоди всіх вкладників фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
Стаття 10 , пункт 10.6.
Пенсійні контракти за новими або зміненими пенсійними схемами не укладаються до їх затвердження або погодження, відповідно, уповноваженим органом засновника та реєстрації таких пенсійних схем згідно із законодавством.

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації
Стаття 18
18.1. Фонд зобов’язаний здійснювати свою діяльність відповідно до чинного законодавства на підставі цього Статуту.
18.2. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду, а Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.
18.3. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов’язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
18.4. Фонд не може брати на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення. 

Права та обов'язки вкладника фонду
Стаття 19.
19.1. Юридичні особи-вкладники Фонду мають право:
19.1.1. припинити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
19.1.2. поновити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
19.1.3. прийняти рішення про вихід з Фонду, попередивши про це засновників Фонду (уповноваженого органу засновника Фонду) та учасників, на користь яких вони сплачували пенсійні внески, не пізніше ніж за шість місяців до виходу з Фонду, при цьому вони зобов'язані сплатити пенсійні внески за раніше укладеними пенсійними контрактами, які підлягали сплаті до дня попередження про вихід із складу Фонду.
19.2. Вкладники-фізичні особи, які є одночасно учасниками мають право:
19.2.1. вільного вибору щодо сплати внесків на свою користь;
19.2.2. бути одночасно вкладником інших недержавних пенсійних фондів;
19.2.3. в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов.
19.2.4. вчиняти інші дії, передбачені та не заборонені Статутом Фонду, відповідним пенсійним контрактом та чинним законодавством.
19.3. Вкладники-фізичні особи, які не є учасниками мають право:
19.3.1. вільного вибору щодо сплати внесків на користь учасників;
19.3.2. бути одночасно вкладником інших недержавних пенсійних фондів;
19.3.3. в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов.
19.3.4. вчиняти інші дії, передбачені та не заборонені Статутом Фонду, відповідним пенсійним контрактом та чинним законодавством.
19.4. Вкладник Фонду зобов’язаний:
19.4.1. виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, що викладені у пенсійній схемі та пенсійному контракті;
19.4.2. надавати адміністратору необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників згідно з законодавством;
19.4.3. у разі розірвання пенсійного контракту сплатити пенсійні внески, які підлягали сплаті до дня попередження про розірвання пенсійного контракту, та попередити про свої рішення розірвати пенсійний контракт всі зацікавлені сторони за пенсійним контрактом у порядку визначеному пенсійним контрактом;
19.4.4. відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення умов законодавства, пенсійної схеми та пенсійного контракту;
19.4.5. виконувати інші дії відповідно вимогам законодавства.

Права та обов'язки учасників фонду
Стаття 20.
20.1. Учасник має право:
20.1.1. укласти на свою користь пенсійний контракт з адміністратором і набути статус вкладника;
20.1.2. вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено законодавством. При цьому учасник має рівні права з іншими учасниками, які беруть участь в однакових пенсійних схемах;
20.1.3. бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;
20.1.4. залишатись учасником у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь; 
20.1.5. розпоряджатись накопиченими пенсійними коштами в сумі розміру пенсійних внесків, сплачених на його користь, та розподіленого прибутку (збитку), який обліковується на власному пенсійному рахунку на умовах, визначених чинним законодавством;
20.1.6. один раз на рік безоплатно отримувати виписку із свого індивідуального пенсійного рахунку за формою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, а також отримувати виписку з свого індивідуального пенсійного рахунку за письмовим запитом за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк;
20.1.7. на подання письмової вимоги про відкликання або переобрання члена Ради Фонду, якщо частка таких учасників становить не менш ніж 25 відсотків від загальної кількості учасників Фонду.
20.1.8. безоплатно отримувати інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку, якщо такий учасник отримує пенсійні виплати з Фонду. 
На початку кожного фінансового року учасник, який отримує пенсію на визначений строк, має право отримувати інформацію про: 
суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток); 
обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів, що обліковуються на її індивідуальному пенсійному рахунку; 
суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року. 
Отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання зазначеної в цьому підпункті інформації станом на будь-яку дату. У цьому разі така інформація надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли вона необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії; 
20.1.9. безоплатно отримувати інформацію про прийняті рішення зборів засновників (уповноваженого органу засновника) Фонду з питань порядку денного;
20.1.10. вимагати надання інформації, визначеної законодавством, за плату у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
20.1.11. протягом періоду виплати пенсії на визначений строк перейти до іншого недержавного пенсійного фонду, укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку у Фонді;
20.1.12. на відшкодування порядку, в установленому законодавством, збитків, завданих у наслідок порушення законодавства та умов пенсійного контракту;  
20.1.13. зміни пенсійної схеми не частіше ніж передбачено законодавством; 
20.1.14. в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов, якщо такий вкладник Фонду є одночасно його учасником.
Учасники Фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників Фонду, мають право вимагати скликання позачергових зборів засновників (уповноваженого органу засновника) та обов’язкового прийняття рішення з питань, запропонованих ними до розгляду на зборах засновників а також вимагати проведення засідання Ради Фонду.
20.2. Учасник зобов’язаний:
20.2.1. дотримуватись вимог і виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь;
20.2.2. надавати адміністратору необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників згідно з законодавством;
20.2.3. перевести за власний рахунок належні йому пенсійні кошти до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку у разі розірвання учасником пенсійного контракту, укладеного з ним особисто. 

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками
Стаття 7, пункт 7.9.
Рада провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України, зокрема:

7.9.14. розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками або вкладниками;


Умови набуття статусу учасника фонду
Стаття 5, пункт 5.3.
Особа набуває статусу учасника з моменту підписання вкладником пенсійного контракту на користь такої особи або іншого документу, передбаченого законодавством.

Порядок використання пенсійних активів фонду
Стаття 9 пункт 9.2.
Пенсійні активи, що накопичуються в Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду на користь його учасників, виконання зобов’язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме: 
9.2.1. інвестування відповідно до вимог Закону з метою отримання доходу на користь учасників Фонду; 
9.2.2. виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом; 
9.2.3. оплати послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої цим Законом; 
9.2.4. сплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду; 
9.2.5. оплати послуг зберігача; 
9.2.6. оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду; 
9.2.7. оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду; 
9.2.8. оплати за інші послуги, здійснення яких передбачено законодавством та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників
Стаття 6, пункт 6.13.
Рішення зборів засновників (уповноваженого органу засновника), в тому числі проведені шляхом опитування, доводяться до відома всіх учасників шляхом публікації в засобах масової інформації один раз на рік одночасно з оприлюдненням інформації про діяльність Фонду, або за вимогою учасника шляхом письмового повідомлення, яке надсилається учаснику протягом 60 (шістдесят) днів з моменту отримання такої вимоги.

Порядок надання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків
Стаття 13, пункт 13.17
Учаснику надається виписка з його індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз на рік – безоплатна, відповідно до вимог законодавства, та за письмовим запитом учасника за плату, розмір якої не перевищує максимальний розмір встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Безоплатно також надається виписка з індивідуального пенсійного рахунку учасника на його письмовий запит у випадках, коли ця інформація необхідна учаснику для укладання договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.
Стаття 13, пункт 13.18
Для учасників, які отримують пенсійні виплати з Фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати).

Порядок ліквідації та реорганізації фонду
Стаття 16. 
16.1. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення:
16.1.1. засновника Фонду;
16.1.2. правонаступників засновника Фонду.
16.2. Фонд ліквідується у разі:
16.2.1. ліквідації без правонаступництва засновника Фонду;
16.2.2. припинення участі у Фонді всіх його учасників.
16.3. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
16.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений законодавством термін зобов’язана повідомити про це рішення вкладників та учасників, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України з обов’язковим повідомленням учасників про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.
16.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу пенсійних активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.
16.6. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
16.7. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів засновника у порядку, визначеному уповноваженим органом засновника.
16.8. У разі ліквідації Фонду кошти учасників відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
16.9. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду, що ліквідується.
16.10. Якщо учасник після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду не надав у визначений у цьому повідомленні строк письмової заяви щодо передачі належних йому пенсійних коштів, належні йому пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених законодавством.
16.11. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації та анулювання свідоцтва.
16.12. Скасування реєстрації Фонду, як фінансової установи, здійснюється на підставі поданого до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками шляхом передачі всіх коштів учасників до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки або здійснення одноразової пенсійної виплати у випадках, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
16.13. Порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду у разі його ліквідації визначається на підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
16.14. На вимоги, претензії учасників не поширюється строк позовної давності, визначений законодавством.
16.15. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.
16.16. Реорганізація Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, у випадках, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
16.17. Дозволяється приєднання Фонду та злиття Фонду з іншим відкритим недержавним пенсійним фондом, шляхом укладання відповідного договору згідно із законодавством.
16.18. Фонд не може бути реорганізований шляхом поділу чи виділення, а також приєднання, злиття з недержавним пенсійним фондом іншого виду.

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду
Стаття 21.
21.1. Адміністратор оприлюднює інформацію про діяльність Фонду, яка не є конфіденційною згідно з законодавством. Будь-яка інформація стосовно діяльності Фонду, яка оприлюднюється, має бути затверджена у Державні комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;
21.2. Інформація оприлюднюється шляхом її опублікування у друкованих та електронних засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством.
21.3. Інформація про стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника Фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню.
21.4. Адміністратор у встановленому законодавством та відповідним договором з Фондом порядку подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Раді.