АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Непідприємницького товариства “Відкритий пенсійний фонд “Соціальний стандарт”


Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду
1.1. Повне найменування Фонду:
українською мовою - Непідприємницьке товариство „Відкритий пенсійний фонд “Соціальний стандарт”;
російською мовою - Непредпринимательское общество ”Открытый пенсионный фонд „Социальный стандарт”;
англійською мовою - Non-profit company “Public pension fund “Social Standart”.
1.3. Мiсцезнаходження Фонду (Ради Фонду): Україна, 04070, м. Київ, вул.Петра Сагайдачного,буд.25-Б.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування
18.5. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:
1) відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
2) отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
18.6. Зміни до пенсійних схем погоджуються зборами засновників та підлягають реєстрації в Держфінпослуг.

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації
19.1. Фонд зобов’язаний виконувати вимоги законодавства, умови пенсійних контрактів та договорів, укладених з суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення.
19.2. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду.
19.3. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов’язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.
19.4. Фонд не може брати на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.

Права та обов'язки вкладника фонду
21.1. Вкладник Фонду має право:
1) бути одночасно вкладником інших недержавних пенсійних фондів;
2) припинити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”;
3) поновити сплату внесків на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”;
4) в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов, якщо такий вкладник Фонду є одночасно його учасником.
21.2. Вкладник Фонду зобов’язаний:
1) виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
2) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду;

Права та обов'язки учасників фонду
22.1. Учасник Фонду має право:
1) бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;
2) залишатися учасником Фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;
3) розпоряджатися накопиченими пенсійними коштами в сумі розміру пенсійних внесків, сплачених на його користь, та розподіленого прибутку (збитку), який обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку, на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”;
4) отримувати безоплатно:
раз на рік інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
довідку про суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання визначеного ним пенсійного віку – для подачі страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;
інформацію про рішення зборів засновників з питань порядку денного;
5) при отриманні пенсій на визначений строк з Фонду - отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:
суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;
суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року;
6) у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за плату, встановлену адміністратором Фонду, інформацію про суму належних учаснику накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку.
22.2. Учасник зобов’язаний:
1) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду та повідомляти про зміни індивідуальних даних;
2) дотримувати вимоги законодавства, передбачені для учасників недержавного пенсійного забезпечення;
3) перевести за власний рахунок належні йому пенсійні кошти до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку у разі розірвання учасником пенсійного контракту, укладеного з ним особисто.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками
10.1. Рада провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством, зокрема: 9) розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та (або) вкладниками;

Умови набуття статусу учасника фонду
6.3. Фізична особа набуває статусу учасника Фонду з моменту підписання вкладником цього Фонду пенсійного контракту на користь такої фізичної особи.

Порядок використання пенсійних активів фонду
24.1. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов’язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
1) інвестування з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;
2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками, та для здійснення одноразових пенсійних виплат;
3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
4) оплати послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про діяльність Фонду;
5) сплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;
6) оплати послуг зберігача;
7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
8) оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;
9) оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення” або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.
24.2. Викладений у пункті 24.1 цього Статуту перелік напрямів використання пенсійних активів Фонду є виключним.
24.3. Усі операції з пенсійними активами Фонду здійснюються через зберігача, де відкриваються поточні та інші рахунки Фонду. Пенсійні активи Фонду в формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, зберігаються у зберігача.
24.4. Зарахування та списання коштів та інших активів Фонду здійснюється зберігачем на підставі розпоряджень, що надаються компанією з управління активами або адміністратором відповідно до їх компетенції, а саме:
- виконання розпоряджень адміністратора щодо пенсійних виплат учасникам Фонду;
- виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів;
- виконання розпоряджень компанії з управління активами згідно з інвестиційною декларацією Фонду.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників
Рішення Зборів Засновників з питань порядку денного, в тому числі прийнятого шляхом опитування, доводяться до відома всіх учасників Фонду адміністратором шляхом надання можливості ознайомитися із протоколом зборів засновників за місцем знаходження адміністратора Фонду та вкладників-юридичних осіб у 10-денний термін після проведення зборів.

Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків
13.9. Адміністратор зобов’язаний один раз на рік безоплатно надавати учаснику Фонду виписку з його індивідуального пенсійного рахунку за формою, встановленою Держфінпослуг, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника Фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.
13.10. Для отримання інформації з індивідуального пенсійного рахунку учасник повинен звернутися до адміністратора з письмовим запитом.
13.11. У разі звернення учасника Фонду із запитом про видачу виписки адміністратор зобов”язаний надати (надіслати) виписку протягом п”яти робочих днів від дати прийняття запиту.
13.12. Виписки можуть надаватися адміністратором особисто учаснику Фонду, надсилатися на адресу учасника Фонду, надаватися представнику учасника Фонду за наявності в нього відповідних повноважень, підтверджених документально.

Порядок ліквідації та реорганізації фонду
26.1. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення:
1) Засновників;
2) правонаступників засновників Фонду.
26.2. Фонд ліквідується у разі:
1) ліквідації без правонаступництва всіх Засновників Фонду;
2) припинення участі у Фонді всіх його учасників.
26.3. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Держфінпослуг.
26.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Держфінпослуг термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Держфінпослуг з обов'язковим повідомленням учасників Фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.
26.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу пенсійних активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.
26.6. Після прийняття рішення про ліквідацію Фонду засновники утворюють ліквідаційну комісію для проведення ліквідації Фонду. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються Держфінпослуг.
26.7. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів Засновників у порядку, визначеному зборами Засновників.
26.8. У разі ліквідації Фонду кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Держфінпослуг.
Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду, що ліквідується.
26.10. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до письмової заяви учасника Фонду лише після затвердження Держфінпослуг ліквідаційного балансу Фонду і проводиться в строк не більше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації Фонду.
26.11. Якщо учасник Фонду після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду не надав у визначений у цьому повідомленні строк письмової заяви щодо передачі належних йому пенсійних коштів, належні йому пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Держфінпослуг.
26.12. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації Держфінпослуг та анулювання свідоцтва.
26.13. Скасування реєстрації Фонду здійснюється на підставі поданого до Держфінпослуг звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками шляхом передачі всіх коштів учасників до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки або здійснення одноразової пенсійної виплати у випадках, передбачених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
Порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду у разі його ліквідації визначається на підставі рішення Держфінпослуг.
26.15. На вимоги, претензії учасників Фонду поширюється строк позовної давності, визначений законом.
26.16. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.


25.1. Реорганізація (злиття, приєднання тощо) Фонду здійснюється у наступному порядку:
25.1.1. Рішення про проведення реорганізації Фонду приймається Радою Фонду, але підлягає обов’язковому затвердженню Зборами Засновників Фонду;
25.1.2. Рішення про проведення реорганізації Фонду повинно відповідати вимогам чинного законодавства щодо проведення реорганізації юридичних осіб, з урахуванням особливостей проведення реорганізації пенсійних фондів, встановлених Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”;
25.1.3. Умови проведення реорганізації Фонду встановлюються рішенням про проведення реорганізації.
25.1.4. При проведенні реорганізації Фонду повинні бути дотримані гарантії прав вкладників та учасників, встановлені чинним законодавством.

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду
27.1. Адміністратор оприлюднює інформацію про діяльність Фонду, яка не є конфіденційною згідно з законодавством.
27.2. Інформація оприлюднюється шляхом опублікування в засобах масової інформації та/або в порядку, встановленому рішенням Ради Фонду, яке приймається відповідно до вимог цього Статуту та вимог чинного законодавства.