АЦПО

Пенсійні схема "Універсальна" Друк

1.    Умови та порядок участі у пенсійній схемі
1.1.    Вкладник Фонду - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шля¬хом перерахування грошових коштів до Фонду відповідно до умов пенсійної схеми та пен¬сійного контракту.
Вкладником фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, робо-тодавець учасника фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду.
1.2.    Учасником за цією пенсійною схемою є фізична особа, на користь якої сплачу¬ються пенсійні внески до Фонду і яка має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з такого фонду.
Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без грома-дянства. Учасники можуть бути одночасно і вкладниками Фонду.
1.3.    Підставою для участі Учасника та Вкладника Фонду у даній пенсійній схемі є пе-нсійний контракт укладений за цією пенсійною схемою.
1.4.    Назва пенсійної схеми обов’язково зазначається Вкладником Фонду в пенсійному контракті.
1.5.    Початком здійснення недержавного пенсійного забезпечення у Фонді є дата укла-дення пенсійного контракту.
2.    Порядок укладання пенсійного контракту
2.1.    Пенсійний контракт укладається між Вкладником Фонду та від імені Фонду адмі-ністратором Фонду.
2.2.    Перед укладенням пенсійного контракту особа, яка має намір стати Вкладником Фонду, повинна ознайомитися з основними положеннями Статуту Фонду (текстом витягу зі статуту) або на вимогу такої особи - з повним текстом Статуту Фонду, з пенсійними схема¬ми та обрати пенсійну схему, за якою буде здійснюватися пенсійне забезпечення Учасника (Учасників) Фонду, на користь якого (яких) укладатиметься пенсійний контракт.
2.3.    Пенсійний контракт підписується керівником адміністратора або іншою уповно-важеною особою та скріплюється печаткою. З боку Вкладника Фонду, пенсійний контракт підписується керівником Вкладника або іншою уповноваженою особою та скріплюється пе-чаткою Вкладника.
2.4.    Пенсійний контракт укладається щонайменше у трьох примірниках.
2.5.    Якщо Вкладник Фонду має намір здійснювати пенсійні внески на користь кількох Учасників Фонду, він може укласти один пенсійний контракт на користь таких осіб або кіль¬ка пенсійних контрактів окремо для кожного Учасника. У разі, якщо пенсійний контракт
укладається на користь кількох Учасників, перелік таких Учасників наводиться у додатку до пенсійного контракту. В такому випадку кожному Учаснику надається витяг з додатку до пенсійного контакту із зазначенням відомостей тільки щодо такого Учасника.
2.6.    Адміністратор разом з примірником пенсійного контракту повинен надати Вклад-нику та Учаснику фонду:
>    пам’ятку з роз’ясненнями основних положень пенсійного контракту (далі - пам'ятка);
>    копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;
>    витяг з основних положень статуту пенсійного фонду та (або) на вимогу Вкладника фон¬ду - копію статуту пенсійного фонду;
>    інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігана пенсійного фонду, яка включає їх реєстраційні реквізити (номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, код за ЄДРПОУ), банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій (номер, дата видачі, строк дії ліцензії, найменування органу, що її ви¬дав).
Про надання цих документів у всіх примірниках пенсійного контракту робиться від-мітка із зазначенням дати їх надання.
3.    Порядок та строки сплати пенсійних внесків
3.1.    Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати пенсійного внеску.
3.2.    Вкладники Фонду - юридичні особи сплачують пенсійні внески за цією схемою, виключно у безготівковій формі шляхом перерахування суми пенсійних внесків на рахунок Фонду.
3.3.    Сплата пенсійних внесків може здійснюватись:
>    один раз на місяць;
>    один раз на квартал;
>    один раз на півріччя;
>    раз на рік;
>    інша періодичність, за бажанням Вкладника.
Періодичність сплати пенсійних внесків визначається Вкладником у пенсійному кон-тракті.
3.4.    Сплачені пенсійні внески Вкладника обліковуються на індивідуальному пенсій-ному рахунку Учасника, на користь якого робились ці внески.
3.5.    Тривалість строку сплати пенсійних внесків на користь Учасника Фонду визнача-ється строком, починаючи з дня внесення першого пенсійного внеску до закінчення дії укла-деного пенсійного контракту, за яким робляться такі пенсійні внески.
3.6.    Розмір та періодичність сплати пенсійних внесків можуть бути змінені за ініціа-тивою Вкладника Фонду шляхом внесення змін до пенсійного контракту.
3.7.    Роботодавець, який здійснює перерахування внесків до Фонду від імені своїх працівників - учасників цього пенсійного фонду, може здійснювати внески по до¬бровільному страхуванню ризику настання інвалідності або смерті Учасника Фонду. Розмір таких внесків не може перевищувати 1 відсотка внесків, сплачуваних Фонду за кожного Учасника Фонду, за умови, що Фонд надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту.
4.    Розмір пенсійних внесків
4.1.    Згідно з умовами цієї пенсійної схеми розмір пенсійних внесків визначається Вкладником самостійно та зазначається в пенсійному контракті при його укладанні.
4.2.    Радою Фонду може бути встановлений мінімальний розмір пенсійних внесків у розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць. Максималь¬ний розмір пенсійних внесків не обмежуються.
4.3.    Вкладник, який є роботодавцем та сплачує пенсійні внески на користь Учасників Фонду, може:
>    встановлювати однаковий відсоток нарахувань від суми їх заробітної плати у вигляді пе-нсійних внесків;
>    встановлювати фіксовану суму пенсійних внесків;
>    застосовувати диференційовані розміри пенсійних внесків.
4.4.    Особливості встановлення розмірів пенсійних внесків визначаються Вкладника¬ми.
4.5.    Значення відсотку або суми пенсійних внесків, встановлене у пенсійному контра-кті, може бути визначено як мінімальне, з можливістю здійснювати внески, що перевищують вказаний відсоток або суму з урахуванням обмежень щодо мінімального розміру пенсійних внесків, встановленого Радою, у разі його встановлення.
4.6.    Обрані Вкладником порядок та умови сплати пенсійних внесків відображаються у пенсійному контракті.
5.    Зміна порядку та строків сплати пенсійних внесків
5.1.    Зміна порядку та строків сплати пенсійних внесків за даною схемою здійснюється за умови письмового повідомлення Вкладником адміністратора, після внесення відповідних змін до пенсійного контракту. Таке повідомлення надається не пізніше ніж за ЗО днів до дати зміни порядку та строків сплати внесків.
6..    Види та підстави пенсійних виплат
6.1.    Пенсійні виплати здійснюються на користь Учасника чи його спадкоємців у гро-шовій формі за рахунок грошових коштів, які накопичені у Фонді та обліковуються на інди-відуальному пенсійному рахунку Учасника, за умови набуття права на недержавну (додатко¬ву) пенсію відповідно до діючого законодавства України.
6.2.    Фонд відповідно до Закону здійснює такі види пенсійних виплат:
>    пенсія на визначений строк;
>    одноразова пенсійна виплата.
6.3.    Учасник може отримати довічну пенсію (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії про-тягом життя фізичної особи за рахунок коштів, що накопичені в Фонді та переведені до стра-хової організації за заявою Учасника відповідно до законодавства про страхування.
6.4.    Договір страхування довічної пенсії укладається між Учасником Фонду та стра-ховою організацією згідно із законодавством про страхування з урахуванням вимог, перед-бачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та пенсійним контрак¬том, після настання пенсійного віку, визначеного Учасником Фонду відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
6.5.    Пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата виплачуються Учас-нику адміністратором Фонду від імені Фонду.
Підставами для здійснення Фондом пенсійних виплат може бути:
1)    досягнення Учасником пенсійного віку, визначеного ним відповідно до Закону у заяві про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати;
2)    визнання Учасника інвалідом;
3)    медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) Уча-сника;
4)    виїзд Учасника на постійне проживання за межі України;
5)    смерть Учасника.
6.6.    Обставини, визначені в позиціях 2) - 4) підпункту 6.5, є підставами для можливо¬сті отримання Учасником одноразової виплати. Обставини, визначені позиції 5) підпункту 6.5 - підставами для отримання одноразової виплати спадкоємцями.
6.7.    Пенсійний вік, після досягнення якого Учасник має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати, форма якої встановлюється Держфінпослуг, яка подається Учасником адміністратору Фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного Учасником.
Після отримання від Учасника заяви, у якій зазначено пенсійний вік та вид пенсійної виплати, адміністратор повинен здійснити на дату настання пенсійного віку такого Учасника підрахунок суми пенсійних коштів, які накопичені у фонді на користь такого Учасника, на підставі інформації з його індивідуального пенсійного рахунку. Якщо така сума належних Учаснику Фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку Учасника Фонду не до-сягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, установленого Держфінпослуг, ад-міністратор повинен повідомити Учасника Фонду про наявність у нього підстави вимагати здійснення одноразової пенсійної виплати.
У разі, якщо така заява, що надійшла до адміністратора, складена з порушенням ви¬мог, установлених Держфінпослуг, адміністратор може відмовити у розгляді такої заяви. У разі відмови адміністратор протягом 3 робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє Учасника Фонду про відмову із зазначенням її причин.
Пенсійний вік, що визначається Учасником, може бути меншим або більшим від пен-сійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним стра-хуванням, не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законами.
Учасник має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це за¬яви адміністратору Фонду не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.
6.8.    У разі набуття Учасником права на отримання пенсії по інвалідності за системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, Учасник має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування обмежень, зазначених в цьому розділі шляхом подачі відповідної заяви адміністратору.
6.9.    У разі смерті Учасника пенсійна виплата здійснюється його спадкоємцям.
6.10.    Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті Украї¬ни.
6.11.    Пенсійні виплати з Фонду та виплата довічної пенсії через страхову організацію здійснюється незалежно від отримання виплат за загальнообов’язковим державним пенсій¬ним страхуванням або з інших джерел.
7. Умови здійснення пенсійних виплат
7.1.    Пенсія на визначений строк
7.1.1.    Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором Фонду:
1)    за бажанням Учасника, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до йо¬го заяви;
2)    на вимогу Учасника (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного конт-ракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат).
Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як десять ро¬ків від початку здійснення першої виплати.
7.1.2.    У разі прийняття Учасником рішення про виплату пенсії на визначений строк Фондом, Учасник подає адміністратору Фонду заяву, форма якої встановлюється Держфін-послуг, у якій визначається дата настання пенсійного віку, вид обраної пенсійної виплати.
Заява подається не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учас-ником Фонду.
7.1.3.    За заявою адміністратор Фонду укладає з учасником договір на виплату пенсії на визначений строк.
7.1.4.    Договір про виплату пенсії на визначений строк укладається у письмовій формі з урахуванням вимог Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”. При цьому обов'язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договір, з пам'яткою, що містить роз'яснення основних положень договору, складеною відповідно до вимог, встановлених Де- ржфінпослуг.
7.1.5.    При оформлені договору про виплату пенсії на визначений строк Учасник зо-бов’язаний надати адміністратору такі документи:
1)    паспорт чи інший документ, який підтверджує особу Учасника, який має право на пен¬сійні виплати відповідно до законодавства України;
2)    ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
7.1.6.    Виплата пенсії на визначений строк може здійснюватися з наступною періоди-чністю:
1)    один раз на місяць;
2)    один раз на квартал;
3)    один раз на шість місяців;
4)    один раз на рік.
7.1.7.    Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором Фонду в грошовій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Учасника у банку або поштовим переказом. Умови та періодичність виплати пенсії на визначений визначаються у договорі про виплату пенсії на визначений строк.
7.1.8.    Розмір пенсії на_визначений строк розраховується адміністратором, виходячи із суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фон¬ду на день настання пенсійного віку, визначеного таким учасником, величини інвестиційного прибутку (збитку), що отримується протягом строку виплати пенсії на визначений строк; тривалості і періодичності пенсійних виплат, визначених учасником, за формулою
 

В=Sг/n

де:
В - розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована учаснику фонду;
n - кількість пенсійних виплат, що залишилися до закінчення загального строку виплати пен¬сії;
Sг - вартість пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному рахунку учасника на дату розрахунку пенсійної виплати.
Розрахунок розміру пенсії на визначений строк у будь-який інший спосіб забороня¬ється.
Адміністратор зобов'язаний на вимогу Учасника, який отримує пенсію на визначений строк, надавати інформацію про:
>    суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на індивідуальному пенсійному рахунку Уча-сника станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
>    обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів, що обліковуються на її індивідуальному пенсійному рахунку;
>    суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.
Максимальний розмір плати за надання такої інформації встановлюється Держфінпо- слуг у складі граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду, крім випадків коли вона необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії.
Адміністратор за власний рахунок відшкодовує відповідно до законодавства збитки, завдані Учаснику Фонду внаслідок надання йому недостовірної інформації.
7.1.9.    Виплата пенсії на визначений строк розпочинається з дня досягнення учасни¬ком пенсійного віку, із здійсненням першої виплати протягом 45 робочих днів.
7.1.10.    Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк, Учасник Фонду у будь- який час може:
1)    перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду;
2)    укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсій¬ному рахунку у Фонді.
7.1.11.    У разі укладення договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пе-нсійним фондом Учасник Фонду подає адміністратору обраного ним пенсійного фонду ко¬пію виписки з індивідуального пенсійного рахунку та копію заяви адміністратору Фонду. На підставі поданої заяви Учасника, такі пенсійні кошти повинні бути перераховані до обраного ним пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів після отримання заяви.
7.1.12.    У разі порушення зазначеного строку адміністратор Фонду сплачує Учаснику Фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України з розрахунку за 1 день від суми, належної до перерахування, за кожен день прострочення платежу, у по¬рядку, визначеному Держфінпослуг.
7.2.    Одноразова пенсійна виплата
7.2.1.    Одноразова пенсійна виплата може здійснюватися Фондом у разі:
1)    медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності Учасника;
2)    коли сума належних Учаснику пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку Учас-ника Фонду не досягає мінімального розміру пенсійних накопичень, встановлених Держав¬ною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
3)    виїзду Учасника на постійне місце проживання за межі України;
4)    смерті Учасника.
Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається виходячи із суми пен-сійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на день подання заяви на отримання такої виплати.
7.2.2.    Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться відповідно до за¬яви Учасника та вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів після отримання відпові¬дної заяви та таких документів:
1)    паспорт чи інший документ, який посвідчує особу Учасника або його спадкоємців відпо-відно до законодавства України;
2)    ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
3)    документ, який підтверджує право Учасника або його спадкоємців на одноразову пенсій¬ну виплату відповідно до законодавства України, пенсійного контракту, відповідно з яким робилися пенсійні внески на користь Учасника.
У разі порушення строку, визначеного у цьому підпункті, адміністратор, за власний рахунок, сплачує отримувачу пенсійних виплат, що здійснюються одноразово, пеню в розмі¬рі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Держ-фінпослуг.
7.3. Довічна пенсія, яка виплачується страховою організацією
7.3.1.    Довічна пенсія виплачується Учаснику після досягнення ним пенсійного віку, який визначається в його заяві про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати, виключно страховою організацією, яка обирається Учасником.
7.3.2.    Учасник, який по досягненню свого пенсійного віку виявив бажання отримува¬ти довічну пенсію, укладає відповідний договору страхування довічної пенсії з страховою організацією, обраною ним.
7.3.3.    Учасник письмово повідомляє адміністратора Фонду про обрану ним страхову організацію та подає йому письмову заяву встановленого зразка про перерахування до цієї страхової організації належних йому коштів, що обліковується на його індивідуальному пен-сійному рахунку Учасника, разом з копією укладеного договору страхування. Учасник фон¬ду має право перерахувати до страхової організації свої пенсійні кошти повністю або частко¬во.
7.3.4.    Для забезпечення виплати довічної пенсії страховою організацією, адміністра¬тор зобов'язаний на підставі заяви Учасника Фонду про перерахування пенсійних коштів страховій організації забезпечити перерахування відповідній страховій організації пенсійних коштів, що належать Учаснику Фонду, протягом п'яти робочих днів після отримання заяви.
7.3.5.    У разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів Учасника Фонду стра¬ховій організації адміністратор за власний рахунок сплачує Учаснику Фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягає перерахуванню, за кожний день прострочення платежу.
8. Права та обов'язки сторін
8.1.    Обов’язки Вкладника Фонду:
1)    Вкладник зобов‘язаний виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визна-чені пенсійною схемою, пенсійним контрактом та законодавством з недержавного пенсійно¬го забезпечення;
2)    Вкладник, який робить відрахування на користь Учасників, зобов’язаний сплачувати вне-ски за власні кошти на користь таких Учасників, відповідно до укладених (укладеного) пен-сійних контрактів;
3)    Вкладник зобов’язаний відшкодовувати Учаснику або Фонду збитки, завдані внаслідок порушення Вкладником умов пенсійного контракту та законодавства.
8.2.    Права Вкладника Фонду:
1)    Вкладник має право змінити пенсійну схему шляхом укладання додаткової угоди до пен-сійного контракту, але не частіше одного разу на шість місяців;
2)    Вкладник має право припинити сплачувати пенсійні внески за пенсійним контрактом відповідно до чинного законодавства. При цьому він зобов’язаний письмово повідомити ад-міністратора Фонду про припинення сплати внесків за місяць до припинення сплати внесків;
3)    Вкладник має право оскаржити неправомірні дії Фонду та адміністратора в Держфінпос- луг або суді у разі порушення норм законодавства України;
4)    Вкладник має інші права, передбачені законодавством про недержавне пенсійне забезпе-чення, Статутом Фонду, цією пенсійною схемою, пенсійним контрактом.
8.3.    Учасник зобов’язаний виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені цією пенсійною схемою, пенсійним контрактом, договором про виплату пенсії на визначений строк та Статутом Фонду в тому числі надавати інформацію про зміну реквізитів та інших даних, які надавалися при укладені пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк.
8.4.    Права Учасника Фонду:
1) Учасник має право на отримання пенсійних виплат, передбачених даною пенсійною схе¬мою та законодавством з недержавного пенсійного забезпечення;
2)    Учасник має право залишатись Учасником у разі припинення здійснення пенсійних внес¬ків Вкладником Фонду;
3)    протягом періоду виплати пенсії на визначений строк Учасник у будь-який час може пе-рейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду або укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого до-говору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді;
4)    Учасник (у тому числі такий, що отримує пенсійні виплати з Фонду) має право безоплат¬но отримувати один раз на рік, якщо інша періодичність не встановлена законодавством, ви¬писку з індивідуального пенсійного рахунку за формою, що встановлена Держфінпослуг. Учасник Фонду, який отримує пенсійні виплат з Фонду додатково безоплатно може отрима¬ти інформацію про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуаль¬ному пенсійному рахунку;
5)    Учасник (у тому числі такий, що отримує пенсійні виплати з Фонду) має право надати письмовий запит на отримання виписки з індивідуального пенсійного рахунку та отримати таку виписку за плату, розмір якої встановлюється за рішенням Ради, крім випадків, коли ця інформація необхідна Учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надан¬ня виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит Учасника Фонду вста-новлює Держфінпослуг;
6)    Учасник (у тому числі такий, що отримує пенсійні виплати з Фонду) має право на отри-мання іншої інформації, надання якої передбачено законодавством, у порядку та у терміни, які визначені законодавством;
7)    За бажанням Учасника, Фонд може укладати договори страхування ризику настання ін-валідності або смерті Учасника фонду за рахунок частини їх пенсійних внесків. Розмір стра-хового внеску за таким видом страхування не може перевищувати одного відсотка розміру пенсійного внеску, сплачуваного за Учасника Фонду, який виявив бажання брати участь у такому виді страхування;
8)    Учасник має інші права, передбачені законодавством про недержавне пенсійне забезпе-чення, Статутом Фонду та пенсійним контрактом.
8.5.    Права та обов’язки Фонду:
1)    Фонд зобов’язується виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення Учасника Фонду, визначені пенсійною схемою, пенсійним контрактом, статутом Фонду та законодав-ством;
2)    Фонд має право змінювати окремі положення пенсійної схеми, якщо вони не погіршують умови недержавного пенсійного забезпечення учасників, після отримання письмової згоди всіх Вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за даною пенсійною схемою та реєстрації погоджених змін до пенсійної схеми в порядку, встановленому законодавством.