АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Непідприємницького товариства "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Фонд пенсійних заощаджень"

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду

1.3.   Повне найменування Фонду:

1.3.1.    українською мовою: НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ»;

1.3.2.    російською мовою: НЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ОТКРЫТЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ФОНД ПЕНСИОННЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ»;

1.3.3.    англійською мовою: NONCOMMERCIAL COMPANY «PUBLIC NON-GOVERNMENTAL RETIREMENT FUND «FUND OF PENSION SAVINGS».

1.5.   Вид Фонду: відкритий.

1.6.   Місцезнаходження Ради Фонду (місцезнаходження Фонду): Україна, 01032, місто Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування

16.3. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються засновником (Зборами засновників, Уповноваженим органом засновника) Фонду. Розроблені зміни погоджуються Радою Фонду. Затвердженні зміни підлягають реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

16.4. Фонд може використовувати кілька пенсійних схем. Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, а також мають право на зміну пенсійної схеми у строки та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та пенсійною схемою. Посилання на обрану Вкладником пенсійну схему є істотною умовою пенсійного контракту.

16.5. Зміни, що вносяться до пенсійних схем Фонду, не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення Учасників.

16.6. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни до зареєстрованих пенсійних схем чи анулювати (скасувати) зареєстровані пенсійні схеми у разі:

•  відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;

•  отримання письмової згоди всіх Вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації

17.1. Фонд має право:

17.1.1. реорганізовуватися шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим фондом;

17.1.2. бути ліквідованим, окрім випадку застосування законодавства про банкрутство;

17.1.3. використовувати кілька пенсійних схем;

17.1.4. запроваджувати нові пенсійні схеми;

17.1.5. вносити зміни до діючих пенсійних схем у випадках, передбачених Законом;

17.1.6. скасовувати діючі пенсійні схеми у випадках, передбачених Законом;

17.1.7. за бажанням учасників Фонду укладати відповідно до законодавства договори страхування ризику;

17.1.8. настання інвалідності або смерті учасника за рахунок частини пенсійних внесків таких учасників;

17.1.9. користуватися послугами кількох осіб, що проводять діяльність з управління активами;

17.1.10. користуватися послугами фінансових установ, які надають послуги відповідно до законодавства;

17.1.11. рекламувати свою діяльність;

17.1.12. на інші дії відповідно до чинного законодавства України.

17.2. Фонд зобов’язаний:

17.2.1. здійснювати свою діяльність відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;

17.2.2. для забезпечення своєї діяльності користуватися послугами осіб, визначених Законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду;

17.2.3. мати інвестиційну декларацію, розроблену та зареєстровану відповідно до законодавства, та застосовувати її у своїй діяльності;

17.2.4. укладати пенсійний контракт з будь-якою особою, яка має намір стати вкладником Фонду, якщо така особа відповідає вимогам Закону та Статуту, для здійснення недержавного пенсійного забезпечення особи (осіб), яка відповідає (які відповідають) вимогам Закону та Статуту;

17.2.5. здійснювати пенсійні виплати учасникам Фонду;

17.2.6. виконувати інші зобов'язання перед учасниками Фонду;

17.2.7. формувати пенсійні активи за рахунок пенсійних внесків та інших надходжень до Фонду відповідно до законодавства;

17.2.8. отримувати письмову згоду на внесення змін до пенсійної схеми від всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється;

17.2.9. за заявою учасника Фонду перераховувати відповідній страховій організації пенсійні кошти, що належать учаснику Фонду, для виплати довічної пенсії;

17.2.10. оплачувати витрати, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до Закону;

17.2.11. звітувати про свою діяльність відповідно до законодавства;

17.2.12. укласти договір з аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторських перевірок діяльності Фонду;

17.2.13. оприлюднювати інформацію про свою діяльність;

17.2.14. виконувати інші дії, передбачені законодавством.

17.3. Порядок реалізації прав та обов’язків Фонду

17.3.1. Фонд для забезпечення своєї діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, реалізації своїх прав та обов'язків користується послугами осіб, визначених законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду.

17.3.2. Адміністрування Фонду, в тому числі ведення бухгалтерського та податкового обліку Фонду, здійснює особа, яка має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів та відповідає іншим вимогам законодавства, на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду укладеного з Радою Фонду.

17.3.3. Адміністрування Фонду повинно здійснюватися відповідно до законодавства, пенсійних схем та пенсійних контрактів, укладених з вкладниками Фонду, договору про адміністрування пенсійного фонду, інших документів, передбачених законодавством.

17.3.4. Послуги з управління активами Фонду надаються особою, яка має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, на підставі договору про управління активами пенсійного фонду.

17.3.5. Управління активами повинно здійснюватися відповідно до законодавства, інвестиційної декларації Фонду, договору про управління активами пенсійного фонду, інших документів, передбачених законодавством.

17.3.6. Фонд у разі необхідності може користуватися послугами з управління активами кількох осіб, які мають право провадити діяльність з управління активами відповідно до законодавства.

17.3.7. Послуги з адміністрування та послуги з управління активами пенсійного фонду можуть надаватися Фонду однією юридичною особою, яка відповідає вимогам законодавства.

17.3.8. Послуги зберігача Фонду надає банк, який має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та відповідає іншим вимогам законодавства, на підставі договору про обслуговування фонду зберігачем, укладеного з Радою Фонду.

17.3.9. Обслуговування Фонду банком-зберігачем повинно здійснюватися відповідно до законодавства, інвестиційної декларації Фонду, договору про обслуговування фонду зберігачем, інших документів, передбачених законодавством.

17.3.10. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду.

17.3.11. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.

17.3.12. Фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.

17.3.13. Фонд не має права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески на рахунок Фонду до формування складу Ради Фонду, затвердження нею інвестиційної декларації та укладення нею договорів про адміністрування пенсійного фонду, про управління активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

17.3.14. Фонд не має права змінювати вид та найменування, зазначені в Статуті, після реєстрації Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками

9.8. Повноваження Ради Фонду.

•  розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його Учасниками та/або Вкладниками;

Умови набуття статусу учасника фонду

6.2. Фізична особа набуває статусу учасника Фонду з моменту укладення на її користь пенсійного контракту. Особа, яка отримує пенсійні виплати із Фонду залишається учасником Фонду до моменту повного виконання зобов'язань Фонду щодо цієї особи (спадкоємців особи).

 

Порядок використання пенсійних активів фонду

19.9. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов'язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:

інвестування відповідно до вимог Закону з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;

виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом;

оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;

оплати послуг адміністратора Фонду, включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про діяльність Фонд, передбаченої Законом;

виплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;

оплати послуг зберігача Фонду;

оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;

оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;

оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені законодавчо.

19.10. Використання пенсійних активів для інших цілей, ніж тих, що передбачені в пункті 19.9. Статуту, забороняється.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників

7.14. Рішення Зборів засновників Фонду (Уповноваженого органу засновника), у тому числі проведеного шляхом опитування, доводяться до відома всіх Учасників Фонду шляхом публікації в засобах масової інформації один раз на рік одночасно з оприлюдненням інформації про діяльність Фонду, або за вимогою Учасника Фонду шляхом надсилання такому Учаснику письмового повідомлення протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту отримання такої вимоги.

Порядок припинення фонду

21.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації.

21.2. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення засновників Фонду (Уповноваженого органу засновника), або правонаступника засновника Фонду у випадках, передбачених Законом, або суду.

Ліквідація Фонду може здійснюватися в інших випадках, установлених законом.

21.3. Фонд повинен бути ліквідований у разі:

ліквідації без правонаступництва всіх засновників Фонду;

припинення участі у Фонді всіх його учасників;

в інших випадках, установлених законом.

21.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений законодавством термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, Адміністратора Фонду, особу, що здійснює управління активами Фонду, зберігача Фонду та державні органи, визначені законодавством.

21.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача Фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду при цьому закриваються.

21.6. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії процедура проведення ліквідації Фонду визначаються законодавством.

21.7. Після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду кожен учасник Фонду у строк, визначений законодавством, повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншої фінансової установи, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою учасник Фонду надсилає (надає) ліквідаційній комісії копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку в банку або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією.

Пенсійні кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів або на пенсійні депозитні рахунки, або до страхових організацій відповідно до договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому законодавством.

21.8. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику у разі ліквідації Фонду, здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Після закінчення терміну подання заяв учасниками Фонду, що ліквідується, всі грошові кошти з окремого депозитного рахунка перераховуються на поточний рахунок Фонду, після чого спеціальний депозитний рахунок закривається.

21.9. Передача пенсійних коштів учасників здійснюється лише після затвердження ліквідаційного балансу Фонду органом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, і проводиться у строк, передбачений планом ліквідації Фонду, погодженим із органом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, але не пізніше як протягом шести місяців з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу Фонду.

У разі коли продаж активів Фонду в цінних паперах протягом зазначеного часу може призвести до значного зниження їх вартості, державний орган, до компетенції якого законодавством віднесено вирішення такого питання, має право дозволити передачу в першу чергу пенсійних коштів учасників Фонду, які досягли пенсійного віку, а строк передачі пенсійних коштів інших учасників Фонду продовжити.

Разом з пенсійними коштами Адміністратор Фонду передає пенсійним фондам, страховим організаціям або до банків на пенсійні депозитні рахунки, обраним учасниками Фонду, звіт про операції, відображені на індивідуальних пенсійних рахунках учасників Фонду.

21.10. У разі коли учасник Фонду у встановлені строки не подав письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких учасників фонду, на умовах та в порядку, встановлених законодавством.

21.11. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації відповідним державним органом.

Скасування реєстрації Фонду як фінансової установи здійснюється на підставі поданого до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма його учасниками шляхом передачі всіх пенсійних коштів його учасників Фонду відповідно до Закону.

21.12. У разі ліквідації Фонду порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду визначається на підставі рішення відповідного державного органу, до компетенції якого законодавством віднесено вирішення цього питання.

На вимоги, претензії учасників Фонду не поширюється строк позовної давності, визначений законодавством.

21.13. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.

21.14. Фонд може здійснити відповідно до законодавства реорганізацію шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим пенсійним фондом.

21.15. Реорганізація (злиття, приєднання тощо) Фонду здійснюється у наступному порядку:

21.15.1. рішення про проведення реорганізації Фонду приймається Зборами засновників Фонду (Уповноваженим органом засновника);

21.15.2. рішення про проведення реорганізації Фонду повинно відповідати вимогам чинного законодавства щодо проведення реорганізації юридичних осіб, з урахуванням особливостей проведення реорганізації недержавних пенсійних фондів, встановлених законодавством;

21.15.3. умови проведення реорганізації Фонду встановлюються рішенням про проведення реорганізації.

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду

22.1. Оприлюднення інформацію про діяльність Фонду здійснюється адміністратором Фонду в обсязі та з періодичністю, що встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

22.2. Інформація оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

22.3. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною і не є рекламою.

22.4. Інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника Фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню.