АЦПО

Статут Друк

Виписка із статуту

ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

«ДЖЕРЕЛО»

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду

3.1. Повне найменування пенсійного фонду:

3.1.1. Повне найменування пенсійного фонду українською мовою: ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙПЕНСІЙНИЙФОНД «ДЖЕРЕЛО»;

3.1.2. Повне найменування пенсійного фонду російською мовою: ОТКРЫТЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ДЖЭРЭЛО»;

3.1.3. Повне найменування пенсійного фонду англійською мовою: Opennon – state pension fund «DZHERELO».

3.2. Скорочене найменування пенсійного фонду:

3.2.1. Скорочене найменування пенсійного фонду українською мовою: ВНПФ «ДЖЕРЕЛО»;

3.2.2. Скорочене найменування пенсійного фонду російською мовою: ОНПФ «ДЖЭРЭЛО»;

3.2.3. Скорочене найменування пенсійного фонду англійською мовою: ONPF «DZHERELO».

3.3. Пенсійний фонд не має права змінювати найменування, зазначене у пунктах 3.1. та 3.2. цього Статуту, після реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

4.1. Місцезнаходженням пенсійного фонду є місцезнаходження Ради пенсійного фонду.

4.2. Адреса Ради пенсійного фонду: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, будинок 22.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування

Внесення змін до умов пенсійних схем дозволяється лише за умови їх реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

21.1. Зміни та доповнення до пенсійних схем здійснюються пенсійним фондом у разі:

-   відсутності пенсійних контрактів за пенсійною схемою, яка змінюється або анулюється;

-   отримання письмової згоди всіх вкладників на внесення змін до пенсійної схеми, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

21.2. Рада пенсійного фонду готує зміни та доповнення до пенсійних схем та подає їх для погодження уповноваженому органу засновника.

21.3. Подання документів на реєстрацію змін до пенсійних схем до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України здійснюється Радою фонду протягом 7 робочих днів з моменту їх затвердження рішенням уповноваженого органу засновника пенсійного фонду.

22.1. Скасування пенсійних схем здійснюється в кожному з наступних випадків:

-   відсутності пенсійних контрактів за пенсійною схемою;

-   відсутності внесків за пенсійною схемою;

-   при внесені змін до законів та інших нормативно-правових актів, що впливають на здійснення недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду згідно відповідної пенсійної схеми;

-   у разі відмови в реєстрації поданої пенсійної схеми Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

22.2. Рада пенсійного фонду здійснює підготовку щодо скасування пенсійних схем.

22.3. Скасування пенсійних схем здійснюється рішенням уповноваженого органу засновника пенсійного фонду.

22.4. Скасування реєстрації пенсійних схем здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації

6.1. Права пенсійного фонду:

-   пенсійний фонд має усі права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України та положень цього Статуту;

-   пенсійний фонд має право на вільне обрання осіб, які забезпечуватимуть його діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту ;

-   пенсійний фонд має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення.

6.2. Обов’язки пенсійного фонду:

-   пенсійний фонд має усі обов’язки, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до законодавства України та положень цього Статуту;

-   пенсійний фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення зобов’язаний дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених законодавством України та цим Статутом;

-   пенсійний фонд зобов’язаний здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно на користь та в інтересах учасників пенсійного фонду відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту;

-   пенсійний фонд зобов’язаний виконувати, дотримуватись та керуватись вимогами законодавства України та цього Статуту щодо початку та провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.

6.3. Пенсійний фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення може мати і інші права та обов’язки, які визначені законодавством України та цим Статутом.

6.4. Реалізація прав та здійснення обов’язків пенсійного фонду як юридичної особи та суб’єкта недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

Права та обов'язки вкладника фонду

 32.1. Вкладник має право вільного вибору пенсійної схеми, а також на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.

32.2. Вкладник пенсійного фонду має право на будь-яку дату вимагати і отримувати інформацію про результати виконання зобов’язань по пенсійному забезпеченню учасника фонду, на користь якого він сплачує пенсійні внески, за попередній рік. В цьому випадку така інформація надається за рахунок вкладника пенсійного фонду.

32.3. Вкладник пенсійного фонду має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов.

32.4. Вкладник пенсійного фонду – фізична особа зобов’язаний протягом 15 календарних днів інформувати пенсійний фонд про зміну даних паспорту, місця проживання та інших обставин, що стосується виконання умов пенсійного контракту.

32.5. Вкладник – юридична особа зобов’язаний протягом 15 календарних днів інформувати пенсійний фонд про зміну юридичної адреси, банківських реквізитів та інших обставин, що стосуються виконання умов пенсійного контракту.

32.6. У разі розірвання в односторонньому порядку пенсійного контракту вкладник фонду зобов’язаний укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір зі страховою організацією або банківською установою та копію нового пенсійного контракту, договору зі страховою організацією або банківською установою надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому він припиняє.

32.7. Вкладник пенсійного фонду зобов’язаний сплачувати на користь учасника (учасників) фонду пенсійні внески в розмірі, визначеному пенсійним контрактом, та у порядку, встановленому законодавством України та пенсійною схемою .

32.8. Вкладник – роботодавець має право з моменту прийняття на роботу працівника вирішити питання про участь цього працівника у пенсійному фонді.

32.9. Вкладник – роботодавець зобов’язаний у разі прийняття рішення про участь працівника в пенсійному фонді подати заяву адміністратору фонду щодо внесення змін до пенсійного контракту, укладеного вкладником на користь своїх працівників.

32.10. Вкладник фонду зобов’язаний:

1) виконувати вимоги та умови, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;

2) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду;

3) у випадку зміни відомостей про вкладника або ідентифікаційних даних учасників фонду письмово повідомити пенсійний фонд протягом 15 календарних днів;

4) відшкодувати пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником умов пенсійного контракту, пенсійної схеми та законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення.

32.11. Вкладник пенсійного фонду має інші права та обов'язки передбаченні чинним законодавством України.

Права та обов'язки учасників фонду

25.1. Накопичені пенсійні кошти в розмірі суми пенсійних внесків, що сплачені на користь учасника фонду, та розподіленого на його користь прибутку (збитку) пенсійного фонду, є власністю учасника фонду, якою він розпоряджається згідно законодавства.

25.2. Учасник фонду має право самостійно сплачувати додаткові пенсійні внески на свою користь без обмежень, уклавши пенсійний контракт з адміністратором пенсійного фонду, і набути статус вкладника.

25.3. Учасник пенсійного фонду має право одночасно бути і вкладником пенсійного фонду.

25.4. Учасник пенсійного фонду має право залишатися його учасником у разі припинення надходження пенсійних внесків на його користь.

25.5. Учасник пенсійного фонду, який є вкладником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.

25.6. Учасник пенсійного фонду має право один раз на початку кожного року, отримувати безоплатну інформацію про:

-   розмір накопиченої суми на індивідуальному пенсійному рахунку;

-   розмір надходжень пенсійних внесків;

-   розмір розподіленого прибутку (збитку) від інвестування пенсійних активів;

-   розмір відрахувань від пенсійних активів;

-   інші дані, що відповідають вимогам Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

25.7. Учасник фонду або його спадкоємець має право на будь-яку дату отримати додаткову інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку за плату, яка не перевищує максимального розміру, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

25.8. Учасник фонду, який отримує пенсійні виплати з пенсійного фонду, має право додатково безоплатно отримати інформацію про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишок на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати).

25.9. Учасник фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.

25.10. Учасник фонду має право оскаржити дії пенсійного фонду та адміністратора фонду, пов’язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення, до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або до суду у разі порушення ними норм законодавства України.

25.11. Учасник пенсійного фонду зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства України, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення.

25.12. Учасник пенсійного фонду зобов’язаний виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені цією пенсійною схемою, статутом фонду та пенсійним контрактом, який укладений на його користь.

25.13. Учасник пенсійного фонду зобов’язаний надавати інформацію, необхідну для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду, та своєчасно (протягом 15 календарних днів) повідомляти про зміни своїх ідентифікаційних даних.

25.14. У разі розірвання в односторонньому порядку пенсійного контракту учасник-вкладник пенсійного фонду зобов’язаний укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонду або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок та копію нового пенсійного контракту, договору зі страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому він припиняє.

25.15. Учасник пенсійного фонду має інші права та обов'язки відповідно до чинного законодавства.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками

17.2. Рада пенсійного фонду:

15) розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками або вкладниками.

Порядок використання пенсійних активів фонду

40.1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, використовуються виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов’язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, у наступному порядку:

1) оплата дозволених законодавством витрат, пов’язаних з діяльністю пенсійного фонду, якщо настав термін їх сплати;

2) виплата пенсій на визначений строк відповідно договорів, укладених з учасниками фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законодавством України;

3) оплата договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;

4) передача пенсійних коштів учасників пенсійного фонду до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки;

5) оплата скорегованих сум учасників пенсійного фонду або їх спадкоємців у разі виявлення помилки при здійсненні розрахунків розміру пенсійної виплати;

6) інвестування відповідно до вимог законодавства України, цього статуту та інвестиційної декларації фонду з метою отримання доходу на користь учасників фонду.

40.2. Всі надходження на поточні рахунки пенсійного фонду мають бути використані з цільовим призначенням протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників

14.4. Інформація про рішення уповноваженого органу засновника пенсійного фонду з питань порядку денного, доводиться до відома всіх учасників та вкладників пенсійного фонду шляхом розміщення інформації на Web-сайті пенсійного фонду, або іншим способом, передбаченим законодавством України, протягом 15 календарних днів від дати прийняття рішень. Спосіб повідомлення учасників встановлюється Радою пенсійного фонду.

Порядок надання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків

74.1. На початку кожного фінансового року, до 30 квітня, адміністратор пенсійного фонду безоплатно надає учаснику фонду виписку про стан його індивідуального пенсійного рахунку.

Порядок ліквідації та реорганізації фонду

78.1. Реорганізація пенсійного фонду (злиття або приєднання) здійснюється відповідно до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, що розробляється Радами пенсійних фондів, які беруть участь у реорганізації.

78.2. Договір повинен обов’язково містити права, які надаватимуться пенсійним фондом-правонаступником вкладникам та учасникам, в тому числі отримувачам пенсії на визначений строк, спадкоємцям учасників пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації.

78.3. За поданням Ради уповноважений орган засновника, вирішує питання про реорганізацію (злиття або приєднання), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів. Умови договорів про злиття (приєднання), затверджені уповноваженим органом засновника пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації та рішенням зборів засновників (або уповноваженого органу засновника), з яким здійснюється злиття або приєднання, повинні бути ідентичними.

78.4. У разі прийняття рішення про реорганізацію пенсійного фонду його засновником:

78.4.1. Рада фонду погоджує з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України умови та порядок реорганізації;

78.4.2. Рада пенсійного фонду до початку процедури реорганізації пенсійного фонду в строк, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.

78.4.3. Повідомлення обов’язково містить повні найменування пенсійних фондів, що беруть участь у реорганізації, пояснення до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, форму реорганізації, дату початку та передбачувану дату завершення.

78.4.4. Процедура реорганізації пенсійного фонду здійснюється за рахунок грошових коштів його засновника у порядку, визначеному уповноваженим органом засновника.

81.1. У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду його засновником:

1) Рада пенсійного фонду до початку процедури ліквідації пенсійного фонду у термін, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. Повідомлення обов’язково містить дату початку і закінчення періоду ліквідації пенсійного фонду;

2) Рада пенсійного фонду погоджує з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про ліквідацію пенсійного фонду;

3) утворюється ліквідаційна комісія.

81.2. Утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації пенсійного фонду здійснюється відповідно з порядком, визначеним Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

81.3. Діяльність ліквідаційної комісії пенсійного фонду провадиться за рахунок грошових коштів його засновника пенсійного фонду у порядку, визначеному уповноваженим органом цього засновника.

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду

73.1. Пенсійний фонд періодично інформує громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення шляхом оприлюднення інформації.

73.2. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

73.3. Рада пенсійного фонду затверджує зміст, види і форми інформації, що підлягає оприлюдненню, та строки її опублікування.

73.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню, не є конфіденційною і обов’язково містить дані про зміни чистої вартості активів пенсійного фонду та чистої вартості одиниці і пенсійних внесків фонду.

73.5. Не підлягає розголошенню та оприлюдненню конфіденційна інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, з пенсійних депозитних рахунків фізичної особи, про умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії.

73.6. Оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється адміністратором пенсійного фонду один раз на рік, але не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, шляхом розміщення такої інформації на Web-сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та публікації в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, з дотриманням вимог поширення інформації, встановлених чинним законодавством.

73.7. Друковане та електронне видання для оприлюднення інформації пенсійного фонду обирає адміністратор пенсійного фонду з переліку видань, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, та на початку кожного року, до 30 квітня, повідомляє про ці видання учасників та вкладників пенсійного фонду шляхом розміщення інформації на офіційному сайті адміністратора пенсійного фонду.

73.8. Адміністратор фонду погоджує своє рішення з Радою пенсійного фонду.