АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія"

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду
2.1 Повне найменування Фонду:
2.1.1 українською мовою: Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія";
2.1.2 російською мовою: Открытый пенсионный фонд "ОТП Пенсия";
2.1. 3англійською мовою: Open pension fund "OTP Pension".
2.2 Скорочене найменування Фонду:
2.2.2 українською мовою: ВПФ " ОТП Пенсія";
2.2.3 російською мовою: ОПФ " ОТП Пенсия";
2.2.4 англійською мовою: OPF " OTP Pension".
2.3 Вид Фонду: відкритий.
2.4 Місцезнаходження (юридична адреса) Ради Фонду: 03680, Україна, місто Київ, вулиця Фізкультури, 28-Д.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування
5.4 У разі виникнення необхідності у внесенні змін до пенсійної схеми Фонду, рада пенсійного фонду (надалі – "Рада Фонду") ініціює проведення Зборів засновників (уповноваженого органу засновника) Фонду з внесенням до порядку денного питання погодження Зборами засновників (уповноваженого органу засновника) Фонду змін до пенсійної схеми. Після погодження Зборами засновників (уповноваженого органу засновника) Фонду змін до пенсійної схеми, Рада Фонду реєструє в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зміни до пенсійної схеми.
5.5 Зміни, що вносяться до пенсійних схем Фонду, не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення Учасників. Фонд має право вносити зміни чи анулювати існуючі пенсійні схеми у разі:
5.5.1 відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
5.5.2 отримання письмової згоди всіх Вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
5.6 Зміна чи анулювання (скасування) пенсійної схеми не тягне за собою зменшення розміру пенсійних коштів, що обліковувалися на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду на дату зміни чи анулювання (скасування) такої пенсійної схеми.
5.7 Пенсійні контракти за новими або зміненими пенсійними схемами не укладаються до реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України вказаних пенсійних схем.
5.8 Скасування пенсійних схем здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.
5.9 Встановлення мінімально гарантованої норми прибутку за будь-якою пенсійною схемою забороняється.

Права та обов’язки і порядок їх реалізації
8.1.1 Фонд зобов’язаний здійснювати свою діяльність відповідно до чинного законодавства України на підставі цього Статуту.
8.1.2 Фонд зобов’язаний виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення Учасника, визначені пенсійною схемою, цим Статутом та чинним законодавством України.
8.1.3 Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду, а Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави.
8.1.4 Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов’язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
8.1.5 Фонд не може брати на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.
8.1.6 Фонд зобов’язаний розробити, затвердити та зареєструвати в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інвестиційну декларацію.
8.1.7 Фонд зобов’язаний укласти договір про адміністрування Фонду з адміністратором, який має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.
8.1.8 Фонд зобов’язаний укласти договір про управління активами Фонду з однією чи більше особами, що мають ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.
8.1.9 Фонд зобов’язаний укласти договір про обслуговування Фонду зберігачем із зберігачем.
8.1.10 Фонд не має права укладати пенсійні контракти та одержувати пенсійні внески на рахунок Фонду до виконання вимог підпунктів 8.1.7, 8.1.8 та 8.1.9 цього Статуту.
8.1.11 Фонд має право змінювати окремі положення пенсійної схеми за умови що вони не погіршують правила недержавного пенсійного забезпечення Учасників Фонду за умови отримання письмової згоди всіх Вкладників (Учасників) Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за даною пенсійною схемою.
8.1.12 Фонд має право укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать нормативно-правовим актам, цьому Статуту та визначеному законодавством особливому юридичному статусу Фонду, набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, що випливають із положень законодавства України та укладених Фондом угод, бути позивачем і відповідачем у господарському, третейському та інших судах.
8.1.13 Фонд має право на приєднання та злиття з іншим(-и) відкритим(-и) недержавним(-и) фондом(-ами) за умов дотримання вимог чинного законодавства України.
Права та обов’язки вкладника фонду
8.3.1 Вкладник має право:
8.3.1.1 укладати пенсійний(-ні) контракт(-и) на користь Учасника(-ів) Фонду, а також самостійно визначати коло Учасників, на користь яких укладається пенсійний(-ні) контракт(-и) та умови диференціації пенсійних внесків, відповідно до зазначеної у пенсійному контракті пенсійної схеми Фонду;
8.3.1.2 припинити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом, цим Статутом, пенсійним контрактом та договором про виплату пенсій на визначений строк;
8.3.1.3 поновити сплату внесків на умовах, визначених Законом, цим Статутом, пенсійним контрактом та договором про виплату пенсій на визначений строк.
8.3.1.4 вимагати зміни умов чи дострокового розірвання пенсійного контракту в порядку, визначеному пенсійним контрактом та чинним законодавством;
8.3.1.5 змінити обрану за пенсійним контрактом пенсійну схему в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.
8.3.1.6 інші права, передбачені цим Статутом, пенсійним контрактом та чинним законодавством.
8.3.2 Вкладник Фонду зобов’язаний:
8.3.2.1 виконувати умови укладеного на користь Учасника(-ів) Фонду пенсійного контракту(-ів), в тому числі своєчасно і в повному обсязі сплачувати пенсійні внески на користь такого Учасника(-ів);
8.3.2.2 надавати адміністратору необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку Учасників згідно з законодавством;
8.3.2.3 відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення умов законодавства, пенсійної схеми та пенсійного контракту;
8.3.2.4 утримуватись від вчинення дій, що можуть завдати шкоду Фонду, Учасникам Фонду;
8.3.2.5 не розголошувати відому Вкладнику конфіденційну інформацію стосовно Фонду та його Учасників, окрім випадків, коли така інформація повинна бути надана Вкладником Адміністратору Фонду відповідно до умов пенсійного контракту, а також випадків, коли така інформація надається на вимогу уповноважених державних органів на підставах і в порядку, визначених законодавством;
8.3.2.6 виконувати інші обов’язки Вкладника Фонду, передбачені цим Статутом, пенсійним контрактом та чинним законодавством.

Права та обов’язки учасників фонду
8.4.1 Учасник Фонду має право:
8.4.1.1 укласти на свою користь пенсійний контракт з Фондом і набути статус Вкладника;
8.4.1.2 бути одночасно Учасником інших недержавних пенсійних фондів;
8.4.1.3 залишатись Учасником у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;
8.4.1.4 власності на всі пенсійні кошти, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, в тому числі на розподілений на ці кошти інвестиційний прибуток (збиток), інші нарахування, якщо такі нарахування передбачені законодавством та (або) пенсійним контрактом, обраною Вкладником пенсійною схемою;
8.4.1.5 розпоряджатись накопиченими пенсійними коштами в сумі розміру пенсійних внесків, сплачених на його користь, та розподіленого прибутку (збитку), який обліковується на власному пенсійному рахунку на умовах, визначених чинним законодавством;
8.4.1.6 один раз на рік безоплатно отримувати інформацію про суму належних йому накопичених коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку, а також виписку з індивідуального пенсійного рахунку Учасника на його письмовий запит у випадках, коли ця інформація необхідна Учаснику для укладання договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк;
8.4.1.7 безоплатно отримувати інформацію про прийняті рішення Зборів засновників (уповноваженого органу засновника) з питань порядку денного; вимагати надання інформації з індивідуального пенсійного рахунку за плату у порядку, встановленому законодавством;
8.4.1.8 отримувати від Фонду пенсійні виплати за умов і в порядку, встановленим договором про виплату пенсії на визначений строк відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;
8.4.1.9 вказати адміністратору новий пенсійний фонд (страхову організацію, банк), куди мають бути передані належні Учаснику пенсійні кошти у порядку, передбаченому чинним законодавством, в тому числі у випадку ліквідації Фонду;
8.4.1.10 протягом періоду виплати пенсії на визначений строк перейти до іншого недержавного пенсійного фонду, укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку у Фонді.
8.4.1.11 в установленому законодавством порядку визначити спадкоємця (-ів) своїх пенсійних коштів, що знаходяться у Фонді;
8.4.1.12 у випадку, коли Учасник також є і Вкладником Фонду, Учасник має право змінити обрану за пенсійним контрактом пенсійну схему в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
8.4.1.13 має інші права Учасника Фонду, передбачені пенсійним контрактом, договором про виплату пенсії на визначений строк, цим Статутом та законодавством про недержавне пенсійне забезпечення;
8.4.2 Учасник Фонду зобов’язаний:
8.4.2.1 дотримуватись вимог і виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь;
8.4.2.2 надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку Учасників Фонду та повідомляти про зміну особових даних;
8.4.2.3 нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Фонду.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками
12.14.11 розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його Учасниками та/або Вкладниками;

Умови набуття учасника фонду
6.4 Учасниками є фізичні особи, на користь яких сплачуються пенсійні внески до Фонду і які мають право або набудуть право на одержання пенсійних виплат з Фонду. Учасниками можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Порядок використання пенсійних активів фонду
14.12 Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов’язань Фонду перед його Вкладниками (Учасниками) та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
14.12.1.1 інвестування відповідно до вимог чинного законодавства України з метою отримання доходу на користь Учасників;
14.12.1.2 виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з Учасниками, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених чинним законодавством України;
14.12.1.3 оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті Учасника, укладених із страховою організацією;
14.12.1.4 оплати послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов’язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої чинним законодавством України;
14.12.1.5 сплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;
14.12.1.6 оплати послуг зберігача;
14.12.1.7 оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
14.12.1.8 оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;
14.12.1.9 оплата нотаріальних послуг;
14.12.1.10 оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством;
14.12.1.11 оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна;
14.12.1.12 плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду, що подається відповідно до Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 N 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 за N 898/9497.
14.12.1.13 оплати інших послуг, здійснення яких передбачено чинним законодавством України або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.
14.13 Використання пенсійних активів для інших цілей, які не передбачені п. 14.12 цього Статуту забороняється.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників
9.18 Рішення Зборів засновників Фонду (уповноваженого органу засновника), в тому числі проведеного шляхом опитування, доводяться до відома всіх Учасників шляхом публікації в засобах масової інформації один раз на рік одночасно з оприлюдненням інформації про діяльність Фонду, або за вимогою Учасника шляхом письмового повідомлення, яке надсилається Учаснику протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту отримання такої вимоги.
Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків
16.1 Інформація з індивідуального пенсійного рахунку Учасника Фонду зберігається на паперовому та електронному носіях в адміністратора Фонду протягом строку дії відповідного пенсійного контракту та, якщо було укладено договір про виплату пенсії на визначений строк, протягом строку дії такого договору, а після припинення правовідносин між Учасником (Вкладником) та Фондом – протягом 10 (десяти) років, якщо інше не передбачено законодавством.
16.2 Адміністратор зобов’язаний 1 (один) раз на рік, якщо інша періодичність не встановлена законодавством, безоплатно надавати кожному Учаснику Фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого Учасника за формою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит Учасника Фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна Учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит Учасника Фонду встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
16.3 Для Учасників Фонду, які отримують пенсійні виплати з Фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати).
16.4 На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсійні виплати за договором про виплату пенсії на визначений строк, обов’язково надається інформація про:
16.4.1 суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на індивідуальному пенсійному рахунку одержувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
16.4.2 обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів, що обліковуються на її індивідуальному пенсійному рахунку;
16.4.3 суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.
16.5 Інформація, зазначена в пункті 16.3 цього Статуту один раз на рік надається такому Учаснику Фонду безоплатно.
16.6 Отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання інформації, зазначеної в пункті 16.3 цього Статуту, станом на будь-яку дату. У цьому разі така інформація надається за рахунок одержувача пенсії, крім випадків, коли вона необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії. Максимальний розмір плати за надання інформації на письмову вимогу одержувач пенсії встановлюється державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. У разі смерті одержувача пенсії особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, інформація, передбачена у цьому пункті Статуту, надається безоплатно станом на день смерті одержувача пенсії.

Порядок ліквідації та реорганізації фонду
17.1 Фонд повинен бути ліквідований у разі:
17.1.1 виходу ТОВ “КУА "ОТП Капітал” зі складу засновників. 
17.1.2 ліквідації без правонаступництва засновника Фонду;
17.1.3 припинення участі у Фонді всіх його учасників.
17.2 Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення:
17.2.1 Засновника Фонду.
17.2.2 правонаступників Засновника Фонду у випадках, передбачених Законом.
17.3 Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Погодження надається за умови виконання на день ліквідації Фонду усіх передбачених пенсійними контрактами зобов'язань щодо сплати пенсійних внесків до Фонду та зобов'язань щодо адміністрування Фонду.
17.4 Рішення про ліквідацію пенсійного фонду підлягає обов'язковому оприлюдненню протягом 5 (п’яти) робочих днів після його прийняття в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України..
17.5 У разі прийняття рішення Засновником Фонду про ліквідацію Фонду Рада Фонду до початку процедури його ліквідації, у встановлений чинним законодавством України термін, зобов’язана повідомити про це рішення Вкладників та Учасників, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України з обов’язковим повідомленням Учасників про дату початку і закінчення періоду його ліквідації.
17.6 На підставі рішення засновника Фонду про ліквідацію Фонду Рада Фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.
17.7 Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів засновника Фонду у порядку, визначеному Зборами засновників Фонду (уповноваженого органу засновника).
17.8 Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
17.9 Після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду кожен Учасник повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою Учасник повинен надсилати копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку. Учасник повинен надіслати письмову заяву у строки, визначені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
17.10 У разі укладення пенсійного контракту з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку Учасник зобов'язаний надати іншому фонду, страховій організації або банківській установі копію пенсійного контракту з Фондом. Після передачі Фондом іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки пенсійних коштів Учасників, їх пенсійні контракти з Фондом вважаються анульованими.
17.11 У разі ліквідації Фонду пенсійні кошти Учасників відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
17.12 Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному Учаснику, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках на дату повного продажу активів Фонду. Після закінчення терміну подання заяв Учасниками, всі грошові кошти із спеціального депозитного рахунку перераховуються на поточний рахунок Фонду, після чого спеціальний депозитний рахунок закривається.
17.13 Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду.
17.14 Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до заяви Учасника, зазначеної в пункті 17.8 цього Статуту, лише після затвердження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України ліквідаційного балансу Фонду і повинна бути проведена у строки, встановлені чинним законодавством України.
17.15 У разі коли Учасник не подав письмову заяву у встановлені строки, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
17.16 Разом з інформацією про вартість пенсійних активів Учасника адміністратор передає новому пенсійному фонду, обраному Учасником, звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника.
17.17 У разі ліквідації Фонду його активи підлягають розподілу відповідно до закону, що регулює питання недержавного пенсійного забезпечення.
17.18 Пенсійний фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та анулювання свідоцтва.
17.19 Фонд припиняється як юридична особа з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, у порядку передбаченому Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" від 15 травня 2003 року № 755-IV.
17.20 Скасування реєстрації Фонду здійснюється на підставі поданого до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма Учасниками шляхом передачі всіх пенсійних коштів його Учасників до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки або здійснення одноразової пенсійної виплати у випадках, передбачених чинним законодавством України.
17.21 У разі ліквідації Фонду порядок задоволення вимог (претензій) Вкладників, Учасників та кредиторів Фонду визначається на підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. На вимоги, претензії Учасників не поширюється строк позовної давності, визначений чинним законодавством України.
17.22 Реорганізація Фонду здійснюється у випадках, передбачених Законом, з додержанням вимог, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
17.23 Фонд не може бути реорганізованим шляхом поділу чи виділення, а також приєднання, злиття з недержавним пенсійним фондом іншого виду.

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду
19.1 Адміністратор оприлюднює інформацію про діяльність Фонду, яка не є конфіденційною згідно з чинним законодавством України.
19.2 Оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється Адміністратором фонду один раз на рік, але не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, шляхом розміщення такої інформації на Web-сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та публікації в одному з друкованих засобів масової інформації, з дотриманням вимог поширення інформації, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
19.3 Адміністратор Фонду оприлюднює наступну інформацію про діяльність Фонду:
19.3.1 інформаційний проспект Фонду, затверджений підписом уповноваженої особи адміністратора Фонду та скріплений його печаткою;
19.3.2 відомості про об'єкти інвестування активів Фонду та зміни чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, затверджені підписами уповноважених осіб адміністратора Фонду, зберігача Фонду та осіб, що здійснюють управління активами, і скріплені печатками цих юридичних осіб;
19.3.3 інформацію про фінансовий стан Фонду.
19.4 Інформація про фінансовий стан Фонду, яка підлягає оприлюдненню, затверджується Радою Фонду в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
19.5 Інформація, що оприлюднюється адміністратором, про діяльність Фонду, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів Фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду.
19.6 Крім випадків, установлених чинним законодавством України, не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника.
19.7 Адміністратор у встановленому чинним законодавством України та відповідним договором з Фондом порядку подає звітність та інформацію з недержавного пенсійного забезпечення Учасникам, Вкладникам та Раді Фонду.