АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Відкритого недержавного пенсійного фонду "Українська пенсійна спілка"

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду

3.1. Повне найменування пенсійного фонду:

3.1.1. Повне найменування пенсійного фонду українською мовою: ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД „УКРАЇНСЬКА ПЕНСІЙНА СПІЛКА”;

3.1.2.Повне найменування пенсійного фонду російською мовою: ОТКРЫТЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД „УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ СОЮЗ”.

3.2.Скорочене найменування пенсійного фонду:

3.2.1. Скорочене найменування пенсійного фонду українською мовою: ВНПФ „УКРАЇНСЬКА ПЕНСІЙНА СПІЛКА”.

3.2.2. Скорочене найменування пенсійного фонду російською мовою: ОНПФ „УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ СОЮЗ”.

Пенсійний фонд не має права змінювати найменування, зазначене у пунктах 3.1. та 3.2. цього статуту, після реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

4.1.  Місцезнаходження пенсійного фонду: Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, буд. 9/11.

4.2.  Адреса пенсійного фонду: Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, буд. 9/11.

 

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування

98.1. Зміни та доповнення до статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем, розробляються Радою фонду та подаються для погодження зборами уповноваженого органу одноосбіного засновника пенсійного фонду.

Зміни до статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем, оформлюються окремим додатком або викладенням статуту в новій редакції

98.2. Рада пенсійного фонду подає погоджені зборами уповноваженого органу одноосібного засновника зміни та доповнення до статуту, в тому числі до пенсійних схем, до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для погодження.

98.3. Пенсійний фонд має право провадити діяльність відповідно до внесених змін та доповнень до статуту, в тому числі до пенсійних схем, тільки з дати їх державної реєстрації.

98.4. У разі відмови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг у погодженні змін та доповнень до статуту, в тому числі до пенсійних схем, пенсійний фонд повинен скасувати їх в установленому порядку.

98.5. Зміни та доповнення до статуту фонду, в тому числі до пенсійних схем, не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників фонду.

 

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації

6.1.Права пенсійного фонду:

  • пенсійний фонд має усі права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України та положень цього статуту;
  • пенсійний фонд має право на вільне обрання осіб, які забезпечуватимуть його діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до вимог законодавства України та цього статуту;
  • пенсійний фонд має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення;

6.2.Обов’язки пенсійного фонду:

  • пенсійний фонд має усі обов’язки, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до законодавства України та положень цього статуту;
  • пенсійний фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення зобов’язаний дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених законодавством України та цим статутом;
  • пенсійний фонд зобов’язаний здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно на користь та в інтересах учасників пенсійного фонду відповідно до вимог законодавства України та цього статуту;
  • пенсійний фонд зобов’язаний виконувати, дотримуватись та керуватись вимогами законодавства України та цього статуту, щодо початку та провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.

6.3. Пенсійний фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення може мати і інші права та обов’язки, які визначені законодавством України та цим статутом.

6.4.  Реалізація прав та здійснення обов’язків пенсійного фонду як юридичної особи та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим статутом.

 

Права та обов'язки вкладника фонду

34.1. Вкладник пенсійного фонду має право на будь-яку дату вимагати і отримувати інформацію про результати виконання зобов’язань по пенсійному забезпеченню учасника фонду, на користь якого він сплачує пенсійні внески, за попередній рік. В цьому випадку така інформація надається за рахунок вкладника пенсійного фонду.

34.2. Інформація відповідно до п. 34.1. надається протягом одного місяця з моменту реєстрації письмової вимоги вкладника у адміністратора пенсійного фонду.

34.3. Вкладник пенсійного фонду має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов.

34.4. Вкладник пенсійного фонду - фізична особа зобов’язана протягом 15 календарних днів інформувати пенсійний фонд про зміну даних паспорту, місця проживання та інших обставин, що стосується виконання умов пенсійного контракту.

34.5.Юридична особа - вкладник зобов’язаний протягом 15 календарних днів інформувати пенсійний фонд про зміну юридичної адреси, банківських реквізитів та інших обставин, що стосуються виконання умов пенсійного контракту.

34.6. Вкладник пенсійного фонду зобов’язаний сплачувати на користь учасника (учасників) фонду пенсійні внески в розмірі, визначеному пенсійним контрактом, та у порядку, встановленому законодавством України та пенсійною схемою.

34.7. Вкладник пенсійного фонду зобов’язаний відшкодовувати пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником фонду умов законодавства, пенсійної схеми, пенсійного контракту та договору про виплату пенсії.

 

Права та обов'язки учасників фонду

26.1. Накопичені пенсійні кошти в розмірі суми пенсійних внесків, що сплачені на користь учасника фонду, та розподіленого на його користь прибутку (збитку) пенсійного фонду, є власністю учасника фонду, якою він розпоряджається згідно законодавства.

26.2. Учасник пенсійного фонду має право залишатися його учасником у разі припинення надходження пенсійних внесків на його користь.

26.3. Учасник пенсійного фонду має право одночасно бути і вкладником пенсійного фонду.

Учасник пенсійного фонду, який є вкладником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.

Учасник пенсійного фонду - отримувач пенсії на визначений строк має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір про виплату пенсії на визначений строк.

26.4. Учасник пенсійного фонду має право один раз на початку кожного року отримувати безоплатну інформацію по результатам на кінець попереднього року про:

1) суму пенсійних коштів, яка обліковувалась на його індивідуальному пенсійному рахунку і складалась з пенсійних внесків та розподіленого інвестиційного прибутку (збитку);

2) суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.

26.5. Адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати   кожному   учаснику   пенсійного   фонду   виписку   з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових

послуг України, а також надавати виписки з   індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про

виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду   встановлюється   Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

26.6. Для учасників   фонду,   які отримують пенсійні виплати з пенсійного фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний   обсяг   і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати).

26.7. Учасник пенсійного фонду має право вимагати інформацію відповідно до п. 26.6. на будь-яку дату. В цьому разі така інформація надається на письмовий запит учасника фонду за плату, визначену відповідно до граничних тарифів адміністратора пенсійного фонду, встановлену Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та затверджену Радою фонду.

26.8. Учасник має право бути учасником за іншою пенсійною схемою, перейти до банківської установи, іншого недержавного пенсійного фонду або до страхової організації.

26.9. Право учасника пенсійного фонду на додаткову недержавну пенсію та на її отримання можуть бути оскаржені тільки в судовому порядку.

26.10. Учасник пенсійного фонду зобов’язаний дотримуватися вимог та виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь.

26.11. Учасник, пенсійного фонду протягом 15 календарних днів зобов’язаний повідомляти адміністратора фонду про зміну і адреси або інші обставини, які суттєво впливають на виконання умов пенсійного контракту.

26.12. У разі розірвання в односторонньому порядку пенсійного контракту учасник-вкладник пенсійного фонду зобов’язаний укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонду або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок та копію нового пенсійного контракту, договору зі страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому він припиняє.

 

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками

21.2.     Рада пенсійного фонду:

14. розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками або вкладниками;

 

Умови набуття статусу учасника фонду

24.1. Учасником пенсійного фонду є фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з пенсійного фонду.

 

Порядок використання пенсійних активів фонду

44.1. Активи пенсійного фонду інвестуються відповідно до вимог чинного законодавства України та інвестиційної декларації фонду з метою отримання доходу на користь учасників фонду.

44.2. Інвестування пенсійних активів, з яких виплачується пенсія на визначений строк, здійснюється тільки у боргові цінні папери з фіксованим доходом шляхом розміщення на банківські депозитні рахунки, окремо від інших пенсійних активів.

 

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників

17.9. Рішення зборів уповноваженого органу одноосібного засновника фонду, в тому числі проведені шляхом опитування, доводяться до відома всіх учасників шляхом публікації в засобах масової інформації один раз на рік одночасно з оприлюдненням інформації про діяльність фонду, або за вимогою учасника шляхом письмового повідомлення, яке надсилається учаснику протягом 60 (шістдесят) днів з моменту отримання такої вимоги.

 

Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків

90.1. На початку кожного фінансового року, до 30 квітня, адміністратор пенсійного фонду безоплатно надає учасника фонду виписку про стан його індивідуального пенсійного рахунку.

90.3. На письмовий запит учасника фонду або його спадкоємців адміністратор пенсійного фонду, на будь-яку дату, надає додаткову інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Додаткова інформація надається протягом 5 календарних днів після отримання запита.

 

Порядок ліквідації та реорганізації фонду

95.1. У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду його засновником:

Рада пенсійного фонду до початку процедури ліквідації пенсійного фонду у термін, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. Повідомлення обов’язково, містить дату початку і закінчення періоду ліквідації пенсійного фонду;

Рада фонду погоджує з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про ліквідацію пенсійного фонду;

Утворюється ліквідаційна комісія.

95.2. Утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації пенсійного фонду здійснюється відповідно з порядком, визначеним Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

95.3. Діяльність ліквідаційної комісії пенсійного фонду провадиться за рахунок грошових коштів його засновника у порядку, визначеному зборами уповноваженого органу одноосібного засновника фонду.

 

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду

89.6.Оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, в друкованих та електронних засобах масової інформації.

Друковане та електронне видання для оприлюднення інформації пенсійного фонду обирає адміністратор пенсійного фонду з переліку видань, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, та на початку кожного року, до 30 квітня, повідомляє про ці видання учасників та вкладників пенсійного фонду.

89.7. Адміністратор фонду погоджує своє рішення з Радою пенсійного фонду.